ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες διαμόρφωσης της απόδοσης των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων
Εναλλακτικός τίτλος :Factors affecting the financial performance of family businesses in Greece
Δημιουργός :Κοντολάτου, Μαργαρίτα
Συντελεστής :Σαλαβού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :111σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7628
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην απόδοση των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων, καθώς και στους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωσή τους. Η μελέτη αυτή απαρτίζεται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Αρχικά, στο πρώτο μέρος της εργασίας -θεωρητικό- γίνεται αναφορά στις οικογενειακές επιχειρήσεις διεθνώς, καθώς και στη σχέση μεταξύ της συμμετοχής της οικογένειας και της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης. Στη συνέχεια, εξετάζονται τρεις διαφορετικοί παράγοντες που συνδιαμορφώνουν την οικονομική απόδοση μιας οικογενειακής επιχείρησης, όπως η κουλτούρα, η καινοτομία-τεχνολογία, και τέλος η διαδοχή. Το εννοιολογικό πλαίσιο και τα ερευνητικά ερωτήματα που αναπτύχθηκαν εξετάζουν τον αντίκτυπο των εν λόγω παραγόντων στην απόδοση μιας οικογενειακής επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη εστιάζει στην περίπτωση των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Όσον αφορά το πρακτικό μέρος, για την επίτευξη της ανάλυσης σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε στελέχη – μέλη της οικογένειας που εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 46 στελέχη ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η Απόδοση συσχετίζεται σημαντικά και θετικά με καθένα από τους υπόλοιπους 3 παράγοντες (Κουλτούρα, Καινοτομία – Τεχνολογία, Διαδοχή). Όσον αφορά τη συνδυασμένη επίδραση της Κουλτούρας, της Καινοτομίας – Τεχνολογίας και της Διαδοχής της Διοίκησης στην Απόδοση, παρατηρείται ότι επιδρούν στατιστικά σημαντικά στην Απόδοση και οι 3 διαστάσεις. Επίσης, διαπιστώνεται ότι η επίδραση της Κουλτούρας, της Καινοτομίας – Τεχνολογίας και της Διαδοχής της Διοίκησης στην Απόδοση είναι θετική. Τέλος, ο πλέον σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή λειτουργία μιας οικογενειακής επιχείρησης θεωρείται, σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, ο παράγοντας της Κουλτούρας. Σκοπό της παρούσας μελέτης, αποτελεί αφενός η διερεύνηση των παραγόντων, οι οποίοι επιδρούν στην απόδοση των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων, και αφετέρου να παραχθούν χρήσιμες πληροφορίες για την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί.
This thesis refers to the performance of Greek family-owned businesses and the factors that contribute to their conformation. This study consists of a theoretical and a practical part. The first part of this study - theoretical - deals with family businesses internationally, as well as the relationship between the family involvement and the financial performance of the business. Afterwards, we examine three different factors that shape the financial performance of family businesses, such as culture, innovation and technology, and finally ownership continuity. The conceptual framework and the research questions developed, examine the impact of these factors on firm performance of a family business. More specifically, the study focuses on the case of family businesses in Greece. As for the practical part, a questionnaire was designed, which was distributed to family members working in family businesses in Greece. The sample of the study consisted of 46 executives of Greek family businesses. Statistical analysis of the results showed that firm performance was significantly and positively associated with each of the other three factors (culture, innovation - technology, ownership continuity). As regards the combined effect of culture, innovation - technology and ownership continuity on firm performance, it is observed that all three dimensions have a statistically significant effect on firm performance. It is also found that culture, innovation - technology and ownership continuity, positively impact firm performance. Finally, according to the research results, the most important factor for the successful operation of a family business is culture. The purpose of this study is on one hand to investigate the factors affecting financial performance of family businesses in Greece and, on the other, to provide useful information on the current situation.
Λέξη κλειδί :Οικογενειακή επιχείρηση
Οργανωσιακή κουλτούρα
Καινοτομία
Τεχνολογία
Απόδοση
Διοικητική διαδοχή
Family firm
Business culture
Innovation
Technology
Firm performance
Ownership continuity
Διαθέσιμο από :2020-02-20 12:03:20
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-20 12:03:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kontolatou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf