ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγοραστική συμπεριφορά στο διαδίκτυο
Εναλλακτικός τίτλος :Online consumer buying behaviour
Δημιουργός :Σιάρρας, Θεοχάρης-Δημήτριος
Συντελεστής :Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7592
Περίληψη :Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής γίνεται με σκοπό την παροχή έμπρακτων πληροφοριών όσον αφορά την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών στο διαδίκτυο. Οι βασικοί στόχοι της διπλωματικής είναι η διερεύνηση των διαδικτυακών πηγών πληροφόρησης που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές πριν από κάποια αγορά στο διαδίκτυο, η διερεύνηση των προτιμήσεων τους σε προϊοντικές κατηγορίες και η εύρεση της βέλτιστης πηγής επικοινωνίας ανά κατηγορία προϊόντος.Η μεθοδολογία διεξαγωγής περιλαμβάνει διερεύνηση δευτερογενών και πρωτογενών δεδομένων. Τα δευτερογενή δεδομένα μεγάλων οίκων έρευνας αγοράς χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή καταναλωτικών στάσεων και αγοραστικών συνηθειών, καθώς και ως εναρκτήρια δύναμη για μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής των πηγών πληροφόρησης που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές. Τα πρωτογενή δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο παρέχουν επαρκή δεδομένα για την συμπεριφορά των καταναλωτών στο διαδίκτυο, τις προϊοντικές κατηγορίες που αγοράζουν πιο συχνά, καθώς και τις πηγές πληροφόρησης που επιλέγουν πριν από κάποια διαδικτυακή αγορά.Ως αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής προκύπτει μια πρώτη προσέγγιση περιγραφής του σταδίου αναζήτησης πληροφοριών όσον αφορά τις διαδικτυακές αγορές. Πιο συγκεκριμένα, αναγράφονται οι προϊοντικές κατηγορίες που προτιμούν οι καταναλωτές, οι πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιούν πριν προβούν σε κάποια αγορά, οι πιο σημαντικές πηγές πληροφόρησης ανά προϊοντική κατηγορία καθώς και προτάσεις για τους μάρκετερς των εταιρειών ως προς τον τρόπο αξιοποίησης των δεδομένων αυτών με γνώμονα την στρατηγική μάρκετινγκ.Τέλος, γίνεται αναφορά στους περιορισμούς της έρευνας και στα σημεία όπου θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση, χωρίς να λησμονούμε πιθανά θέματα όπου θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.
This thesis was conducted with the purpose to provide qualitative and quantitative data on consumer shopping behaviour on the Internet. The main objectives of the thesis are to investigate the online sources of information consumers use before making an online purchase, to explore their product preferences and to find the best source of communication per product category.The methodology of conducting the research involves the analysis not only of secondary but also primary data. The secondary data sourced from large market research firms were used to form consumer attitudes and shopping habits, as well as to constitute a starting point for a first attempt at capturing information sources used by consumers. The primary data were collected through a questionnaire posted online and provided sufficient data on internet consumer behaviour, the product categories they purchase most often, and the sources of information they select prior to an online purchase.As a result of the research carried out in the context of this thesis, a first approach to describe the stage of searching for information on online markets is provided. Specifically, are listed the product categories that consumers prefer, the sources of information they use before making a purchase, the most important sources of information by product category, as well as suggestions for companies' marketers on how to use this data in order to enhance their marketing strategy.Finally, are pinpointed the limitations of the research and the points based on which it could be improved, without forgetting topics which could be the subject of future research.
Λέξη κλειδί :Συμπεριφορά καταναλωτή
Πηγές πληροφόρησης
Αγοραστική συμπεριφορά
Προϊοντικές κατηγορίες
Διαδίκτυο
Αναζήτηση πληροφοριών
Consumer behaviour
Sources of information
Buying behavior
Internet
Product categories
Information search
Διαθέσιμο από :2020-02-15 17:50:54
Ημερομηνία έκδοσης :26-09-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-15 17:50:54
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Siarras_2019.pdf

Τύπος: application/pdf