ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο βαθμός συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών εταιρειών στον κλάδο των ακινήτων ως προς τις προϋποθέσεις του ΔΛΠ 40
Εναλλακτικός τίτλος :The disclosure compliance of the european real estate companies according to IAS 40 requirements
Δημιουργός :Παπαδάκης, Μιχαήλ
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Σιουγλέ, Γεωργία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7584
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον βαθμό πληρότητας των γνωστοποιήσεων, οι οποίες απαιτείται να περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια της εφαρμογής του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 13 για εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγοράς και εκμετάλλευσης ακινήτων, σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Μέσω της παρακάτω μελέτης, συγκεντρώθηκε ένα δείγμα 44 εισηγμένων εταιρειών για τα έτη 2013 έως και 2017 και μέσω μιας ενδεικτικής κατηγοριοποίησης των σημαντικότερων γνωστοποιήσεων των δυο παραπάνω προτύπων, πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός του δείκτη πληρότητάς τους. Από την δειγματοληψία αυτή προέκυψαν τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά ευρήματα για την απεικόνιση των οποίων χρησιμοποιούνται πίνακες παρουσίασης ανά γνωστοποίηση, ανά εταιρεία και ανά χώρα. Για την ανάλυση και επεξήγηση των ευρημάτων χρησιμοποιούνται πίνακες ειδικής ταξινόμησης δεδομένων, περιγραφική στατιστική και ανάλυση συμπερασμάτων πάνω σε αυτήν. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την ανάλυση των ευρημάτων, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων.
The present study examines the extent to which the disclosures that are required in the context of the application of International Accounting Standard 40 and International Financial Reporting Standard 13, are included in the annual financial statements for companies active in the real estate market in different European countries.For the purpose of the study a sample of 44 listed companies was collected for the years 2013 to 2017 and through an indicative categorization of the most important disclosures of the two above standards, their completeness index was calculated. This sampling yielded both qualitative as well as quantitative findings that are presented using disclosure tables in disclosure, company and country level.Specific data sorting tables, descriptive statistics, and conclusions analysis are used to categorize and explain the findings. Finally, the conclusions as well as the findings, which were identified during the analysis and the review of the financial statements, are presented.
Λέξη κλειδί :Συμμόρφωση
Ακίνητα
Γνωστοποίηση
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)
Εύλογη αξία
Compliance
Properties
Disclosure
International Accounting Standards (IAS)
Fair value accounting
Διαθέσιμο από :2020-02-12 23:42:56
Ημερομηνία έκδοσης :28-11-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-12 23:42:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadakis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf