ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λογιστική αξία ιδίων κεφαλαίων μεγαλύτερη από την αγοραία αξία: λογιστική, κίνδυνος, ή σφάλμα;
Εναλλακτικός τίτλος :Equity book values greater than market values: accounting, risk or mispricing?
Δημιουργός :Δέδε, Μαρία
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Σιουγλέ, Γεωργία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7571
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο ορισμός και η εκτενής ανάλυση του δείκτη BTM, δηλαδή της σύγκρισης της λογιστικής αξίας με την αγοραία αξία συγκεκριμένων επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα η μελέτη των περιπτώσεων που το ΒΤΜ>1. Τα ερωτήματα που τίθενται σε αυτή την έρευνα είναι τα εξής:• Ποιές είναι οι περιπτώσεις που η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από την αγοραία αξία;• Οφείλεται αυτό στις λογιστικές πρακτικές που ενδεχομένως διογκώνουν τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων;• Είναι οι χαμηλές αγοραίες αξίες ενδεικτικές των διάφορων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές σε αυτές τις εταιρείες ή των εσφαλμένων τιμολογήσεων;Για την παρούσα διπλωματική εργασία έγινε λήψη δεδομένων για τα έτη από το 2008 έως και το 2019 για τις Ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις. Βασιζόμενοι στην έρευνα των Barth, Israeli και Sridharan (2019) επιλέξαμε δύο πολυπαραγοντικά και διάφορα μονοπαραγοντικά μοντέλα παλινδρόμησης για την διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα βασικά κεφάλαια. Πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας και ορίζει το θεωρητικό υπόβαθρο. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση, που ουσιαστικά γίνεται παράθεση και ανάλυση των όσων έχουν ειπωθεί σε σχέση με το θέμα αυτό. Στη συνέχεια, ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο, το οποίο είναι η ερευνητική μεθοδολογία. Σε αυτό διατυπώνονται οι βασικές υποθέσεις που εξετάζονται εμπειρικά, τα μοντέλα παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκαν, η χώρα η οποία επιλέχθηκε, οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα δεδομένα και η ανάλυση της ερευνητικής μεθοδολογίας που πραγματοποιήθηκε.Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων και των δύο μοντέλων παρουσιάζονται στο τέταρτο κεφάλαιο. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών των μοντέλων, υποδεικνύει τη θετική και αρνητική επίδραση των εξεταζόμενων παραγόντων στην εξαρτημένη μεταβλητή.Η εργασία ολοκληρώνεται με το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, τα συμπεράσματα. Τέλος, παραθέτονται τα παραρτήματα στα οποία γίνεται αναφορά στην ανάλυση της παρούσας εργασίας.
The purpose of this thesis is to define and analyse the BTM ratio extensively, which is the comparison of book value of equity with the market value of specific companies and more specifically the study of cases where the BTM>1. The questions raised in this survey are as follows:•When do equity book values greater than equity market values occur?•Are they attributable to accounting practices that potentially overstate equity book values? •Are they attributable to low equity market values and, if they are, are the low market values indicative of different risk faced by investors in these firms or of mispricing?For this thesis, data was received for the years from 2008 to 2019 for Greek listed companies. Based on the research of Barth, Israeli and Sridharan (2019) we selected two multifactorial and various monofactorial regression models for empirical research.The thesis consists of four main chapters. In more detail, the first chapter is the introduction of thesis and defines the theoretical background.The second chapter presents the bibliographic review, which is essentially an analysis of what has been said about this subject.Then follows the third chapter, which is the research methodology. This presents the basic assumptions examined empirically, the regression models used, the country chosen, the sources from which the data were obtained and the analysis of the research methodology.The results of the regressions of both models are presented in the fourth chapter. The analysis of the results of these models indicates the positive and negative effect of the factors considered on the dependent variable.The thesis concludes with the fifth and final chapter, the conclusions. Finally, the appendices refer to the analysis of this thesis.
Λέξη κλειδί :Λογιστική αξία ιδίων κεφαλαίων προς αγοραία αξία
Συντηρητισμός
Κίνδυνος εξόδου
Μακροοικονομικός κίνδυνος
Εσφαλμένη τιμολόγηση
Book-to-market ratios
Conservatism
Exit risk
Macroeconomic risk
Mispricing
Διαθέσιμο από :2020-02-11 20:48:33
Ημερομηνία έκδοσης :29-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-11 20:48:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dede_2020.pdf

Τύπος: application/pdf