ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :2018: οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρώπη και οι επιπτώσεις από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους στις τιμές των μετοχών
Εναλλακτικός τίτλος :2018: stress test of European and Greek banks and the impacts of the publication of their results on the stock prices
Δημιουργός :Μόκαλη, Θεανώ
Συντελεστής :Καβουσανός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Επίσκοπος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Λελεδάκης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :106σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7561
Περίληψη :Αυτή η εργασία ερευνά τη συνολική αντίδραση της αγοράς κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τεστ προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα οποία διεξήχθησαν από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή το 2018. Γι' αυτό το σκοπό εφαρμόζουμε τη μέθοδο «Μελέτη Γεγονότος», η οποία προσαρμόζεται για να ελαχιστοποιήσει τη μεροληψία που εμφανίζεται εξαιτίας της χρονικής επικάλυψης των παραθύρων γεγονότος. Το πρόβλημα αυτό έχει κατά κύριο λόγο αγνοηθεί στις προηγούμενες μελέτες. Αυτή η προσέγγιση έχει μεγάλη επίδραση στα αποτελέσματα, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την εμφάνιση στατιστικά σημαντικών μη - κανονικών αποδόσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης, ότι η αποκάλυψη των αποτελεσμάτων παρέχει στην αγορά νέες πληροφορίες, οι οποίες δεν είχαν αποτιμηθεί νωρίτερα.
This paper examines the overall market response to the publication of the results of the stress tests conducted by the European Banking Authority in 2018. We apply the "Event Study" method, which is adapted to minimize the bias that occurs due to the time overlap of event windows (cross correlation dependence). This problem has been largely ignored in previous studies. Our analysis provides evidence that this approach has a large impact on the results, greatly reducing the occurrence of statistically significant abnormal returns. The results showed that the publication of the results updates the market with information which has not been evaluated earlier.
Λέξη κλειδί :Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων
Μελέτη γεγονότος
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή
Stress tests
Event study
European Banking Authority
Patell test
Διαθέσιμο από :2020-02-11 00:52:03
Ημερομηνία έκδοσης :27-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-11 00:52:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mokali_2020.pdf

Τύπος: application/pdf