ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία βέλτιστων χαρτοφυλακίων και εξέταση της διαχρονικής μεταβολής του συντελεστή βήτα
Εναλλακτικός τίτλος :Optimal portfolio theory and time-varying beta coefficient examination
Δημιουργός :Αλμπάνης, Βασίλειος
Συντελεστής :Γεωργούτσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δράκος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7539
Περίληψη :Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις βασικές αρχές που πρέπει να απασχολούν κάθε επενδυτή ο οποίος καλείται να δομήσει και να διαχειριστεί κατά το βέλτιστο τρόπο επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Αξιοποιώντας όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση για το πλήθος των υποψήφιων για συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων και παράλληλα λαμβάνοντας υπόψιν το προφίλ κινδύνου που χαρακτηρίζει τον επενδυτή, σκοπός του είναι η εύρεση των κατάλληλων βαρών που θα καταλαμβάνουν τα αξιόγραφα στο τελικό πλήρες χαρτοφυλάκιο, και που σύμφωνα με την σύνθεση αυτή, θα διαμορφωθεί η κατανομή αποδόσεων του πλήρες χαρτοφυλακίου που θα προσφέρει εκείνη την αναμενόμενη απόδοση που θα ανταμείβει κατά το μέγιστο δυνατό τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο του χαρτοφυλακίου για τον επενδυτή. Αρχικά στο 2ο κεφάλαιο εξηγείται η έννοια της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου και η συμβολή της στη μείωση του συνολικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου, ενώ στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το μαθηματικό πρόβλημα της βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου μέσου – διακύμανσης. Στο 4ο κεφάλαιο περιγράφεται η θεωρία της κατασκευής ενός χαρτοφυλακίου που αποτελείται από ένα περιουσιακό στοιχείο με κίνδυνο και από ένα περιουσιακό στοιχείο μηδενικού κινδύνου, ενώ στο 5ο κεφάλαιο η ανάλυση γίνεται για ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από δύο επικίνδυνα στοιχεία ενεργητικού. Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συνολική διαδικασία της κατανομής περιουσιακών στοιχείων στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει συμμετοχές από κάθε επενδυτική κατηγορία όπως μετοχές, ομόλογα και χρηματικά διαθέσιμα. Στο 7ο κεφάλαιο αναλύεται το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων καθώς και ο συντελεστής βήτα των αξιογράφων και του χαρτοφυλακίου, ως μέτρο του συστηματικού κινδύνου, και τέλος στο 8ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής εφαρμογής σχετικά με την διαχρονική μεταβολή του συντελεστή βήτα διαφόρων αξιογράφων όπως μετοχών και ομολόγων.
This paper presents the theoretical background and the basic principles that every investor who is called upon to structure and manage investment portfolios should optimally employ. Taking advantage of all the available information on the number of potential for inclusion in the portfolio assets and also taking into account the risk profile of the investor, the purpose is to find the appropriate weights that the securities will hold in the final portfolio, so that according with this composition, the return distribution of the final portfolio which will be formulated, will provide that expected return that will compensate for the undertaken risk of the investor. Chapter 2 first explains the concept of portfolio diversification and its contribution to reducing overall portfolio risk, while Chapter 3 presents the mean-variance portfolio optimization mathematical problem. Chapter 4 describes the theory of constructing a portfolio consisting of a risk-free asset and a risky asset, while Chapter 5 analyzes a portfolio consisting of two risky assets. Chapter 6 presents the overall asset allocation process within the portfolio that includes holdings from each investment category such as equities, bonds and cash. Chapter 7 analyzes the Capital Asset Pricing Model as well as the beta coefficient of the securities and portfolio as a measure of systematic risk, and finally Chapter 8 presents the results of the empirical application on time-varying beta coefficients of various securities, such as equities and bonds.
Λέξη κλειδί :Χαρτοφυλάκιο
Βελτιστοποίηση
Συντελεστής βήτα
Portfolio
Optimization
Beta
Διαθέσιμο από :2020-02-08 18:49:00
Ημερομηνία έκδοσης :27-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-08 18:49:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Almpanis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf