ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τo νέο θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος
Εναλλακτικός τίτλος :The new institutional framework for auditing the annual and consolidated financial statements of public Interest entities
Δημιουργός :Τσέκερη, Ζωή
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7533
Περίληψη :Βασικός στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η εμπεριστατωμένη ανάλυση του θέματος του εσωτερικού ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος όπως προβλέπεται στο Ν. 4449/2017 («Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/56/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών»). Ειδικότερα θα αναλυθεί του νέο θεσμικό πλαίσιο της Επιτροπής Ελέγχου, την οποία πρέπει να διαθέτει κάθε «οντότητα δημοσίου συμφέροντος», όπως προβλέπεται στο αρ. 44 του Ν. 4449/2017, το οποίο ενσωματώνει το αρ. 39 της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ, καθώς και σε διατάξεις του Κανονισμού 537/2014. Στο δεύτερο μέρος της έρευνας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την συλλογή δευτερογενών στοιχείων τα οποία απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας και ειδικότερα στο ποιος είναι ο βαθμός συμμόρφωσης των Επιτροπών Ελέγχου στο πλαίσιο των ελέγχων Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος με τους νέους κανόνες. Ως προς τη δομή της η παρούσα εργασία αρθρώνεται σε δυο σκέλη. Στο πρώτο μέρος το θεωρητικό εκτίθεται και αναλύεται θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Επιτροπές Ελέγχου και το ρόλο τους στην διενέργεια ελέγχων στις Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος και στη συνέχεια στο εμπειρικό μέρος, παρατίθενται στοιχεία τα οποία προέκυψαν από δευτερογενή έρευνα, τα οποία απαντούν στο ερώτημα αναφορικά με το βαθμό συμμόρφωσης των επιτροπών ελέγχου των ελληνικών Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος (ΟΔΣ) με τους νέους κανόνες που εισήγαγαν ο Ν 4449/2017 και ο Κανονισμός 537/2014.
The main objective of this Diploma Thesis is a thorough analysis of the subject of internal control of public interest entities as provided for by Law 4449/2017 ("Compulsory Audit of Annual and Consolidated Financial Statements, Public Oversight, Audit Provisions, etc." transposing Directive 2014/56 / EU "amending Directive 2006/43 / EC on statutory audits of annual and consolidated accounts").In particular, it will analyze the new institutional framework of the Audit Committee, which every "public interest entity" should have at its disposal, as provided for in no. 44 of Law 4449/2017, which incorporates no. 39 of Directive 2014/56 / EU, as well as in the provisions of Regulation 537/2014.The second part of the research presents the results from the collection of secondary data that answer the research questions of the present, and in particular to what extent the Audit Committees comply with the Public Interest Entity audits of the new rules.As to its structure, the present work is articulated in two parts. In the first part, the theoretical framework outlines and analyzes the institutional framework governing the Audit Committees and their role in conducting audits of the Public Interest Entities and then in the empirical part, which provides secondary research data, which answer the question regarding degree of compliance of the control committees of the Greek Public Interest Entities (IACs) with the new rules introduced by Law 4449/2017 and Regulation 537/2014.
Λέξη κλειδί :Έλεγχος
Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος (ΟΔΣ)
Επιτροπή ελέγχου
Νόμος 4449/2017
Κανονισμός 537/2014
Audit
Public Interest Εntities
Control committee
Law 4449/2017
Regulation 537/2014
Διαθέσιμο από :2020-02-08 15:16:42
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-08 15:16:42
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsekeri_2020.pdf

Τύπος: application/pdf