ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες ανάπτυξης των επιχειρήσεων και ο ρόλος της χρηματοδότησης
Εναλλακτικός τίτλος :Determinants of firm growth and the role of financing
Δημιουργός :Ορδόλη, Έλλη
Συντελεστής :Λουρή-Δενδρινού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Γκενάκος, Χρήστος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :112σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7519
Περίληψη :Η εταιρική ανάπτυξη μελετάται από ερευνητές επί δεκαετίες, καθώς αποτελεί βασικό συντελεστή στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Έτσι, τα τελευταία 80 χρόνια ακαδημαϊκοί και άλλοι επιστήμονες ερευνούν την εταιρική μεγέθυνση και τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξή της μέσα στο χρόνο. Είναι γνωστό ότι σε μια ελεύθερη αγορά, ο ιδιωτικός τομέας και ιδιαιτέρως οι ΜΜΕς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της ευημερίας ενός κράτους. Επομένως, η έννοια της εταιρικής ανάπτυξης είναι πολύ σημαντική και η διερεύνηση των παραγόντων που την επηρεάζουν γίνεται επιτακτική, κυρίως μετά την πρόσφατη Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση. Γιατί η εμπειρική γνώση από μια οικονομική κρίση προσφέρει πολλά στην αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων, μέσα από τη διαμόρφωση νέων παρεμβάσεων οικονομικής πολιτικής. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσδιοριστούν όλοι οι παράγοντες, αλλά ταυτόχρονα να ποσοτικοποιηθεί το σχετικό βάρος της επίδρασής τους, που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά, την εταιρική ανάπτυξη. Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνήσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να αναδείξει συνοπτικά τους παράγοντες που επηρεάζουν την εταιρική ανάπτυξη, καθώς και να συγκρίνει τα αποτελέσματα δύο μελετών οι οποίες ερευνούν τον αντίκτυπο των πιστωτικών περιορισμών στην ανάπτυξη, μέσα από ένα μεγάλο δείγμα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από 17 χώρες, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης 2011-2014. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την εταιρική ανάπτυξη, όπως εταιρικοί πόροι, καινοτομία, ικανότητες - εμπειρία διαχείρισης, μέγεθος, ηλικία και εξωστρέφεια της επιχείρησης, περιβάλλον της αγοράς, εσωτερική/εξωτερική χρηματοδότηση κ.ά.. Ωστόσο, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι ίσως ο επιχειρηματικός προσανατολισμός και η προσαρμοστικότητά της εταιρείας, δηλαδή, η ικανότητά της να αναγνωρίζει αλλαγές στις προσδοκίες της αγοράς και ευκαιρίες για τη δημιουργία αξίας. Τα στελέχη της ενεργούν προληπτικά και δεν διστάζουν να ακολουθήσουν ευκαιρίες με αβέβαια αποτελέσματα. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς πολλές μελέτες καταδεικνύουν ότι οι εταιρείες που διακρίνονται από επιχειρηματικό πνεύμα αναπτύσσονται ταχύτερα από άλλες.
Firm growth has been an issue which has received a lot of attention over the last 80 years and not unduly so, as in fact this is the main contributor to economic development and employment. Consequently, many scholars have been researching this concept and the factors which determine its evolution over time. In a free market environment, private enterprise and SMEs in particular, form the backbone of economic growth and prosperity. Therefore, the issue of firm growth becomes even more important and urgent to further explore after the recent economic crisis faced by most European countries. More concretely, it is important to identify and possibly quantify the relative weight of the impact of all the factors that affect firm growth. Towards this, academic researchers have designed and ran various sophisticated econometric models, with large panel surveys, with aim to produce results that can be used in forming new policy by government agencies and other institutions. The aim of this thesis is to review the existing literature and succinctly highlight the factors influencing firm growth and also compare the results of two studies specifically researching the impact of credit constraints on growth in a large sample of European firms from 17 countries, before, during and after the economic crisis period of 2011-2014. The results suggest that there are many factors such as resources, innovation, management capabilities and experience, firm size, age - extroversion, market environment, internal/external financing, etc., that affect growth. However, perhaps the most significant factor in a firm’s development is its entrepreneurial orientation and adaptability, namely its ability to recognize changes in market expectations and uncover opportunities for value creation. Executives exhibit a proactive behavior and a willingness to pursue opportunities with uncertain outcomes. This is important, as many studies show that entrepreneurial firms grow faster than others.
Λέξη κλειδί :Ανάπτυξη επιχειρήσεων
Μοντέλα ανάπτυξης
Καινοτομία
Πιστωτικά εμπόδια
Στρατηγικός σχεδιασμός
Firm growth
Growth models
Innovation
Credit constraints
Strategic planning
Διαθέσιμο από :2020-02-05 17:56:29
Ημερομηνία έκδοσης :02/05/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-05 17:56:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ordoli_2019.pdf

Τύπος: application/pdf