ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The role of product management on innovation
Εναλλακτικός τίτλος :Ο ρόλος της διαχείρισης προϊόντων στην καινοτομία
Δημιουργός :Νείρου, Μιχαέλλα
Neirou, Michaella
Συντελεστής :Κρητικός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :33p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7505
Περίληψη :Ο σκοπός της μελέτης είναι διττός. Πρώτον, να διερευνήσει το ρόλο της διαχείρισης προϊόντων στην καινοτομία. Δεύτερον, να αναδείξει την γνώση που αποκτήθηκε ως "Product Management Intern" σε μια καινοτόμο Startup εταιρεία. Τα αποτελέσματα της θεωρητικής και πρακτικής έρευνας έδειξαν ότι η διαχείριση προϊόντων και η καινοτομία είναι σημαντικοί και συμπληρωματικοί μηχανισμοί για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την οικοδόμηση εμπορικού σήματος και κατά συνέπεια την αύξηση του κέρδους. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, εξετάστηκε ο ρόλος της διαδικασίας διαχείρισης προϊόντων σε κάθε βήμα του κύκλου ζωής του προϊόντος. Αποδείχθηκε ότι η ομάδα διαχείρισης προϊόντων δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στο προϊόν και τους πελάτες του αλλά είναι υπεύθυνη για τον ορισμό, την παράδοση και την επικοινωνία αξίας σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες του οργανισμού. Η ομάδα του Τμήματος Προϊόντων θα πρέπει να έχει όλες τις ικανότητες που απαιτούνται για να βοηθήσει και να εξασφαλίσει την επιτυχή ανάπτυξη του προϊόντος. Επιπλέον, η ομάδα πρέπει να έχει ικανά στελέχη, τα οποία καλύπτουν όλους τους ρόλους που απαιτούνται για την οικοδόμηση μιας ποιοτικής πρόσθετης αξίας για την ανάπτυξη του προϊόντος. Η Διαχείριση Προϊόντων είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, από την ανάπτυξη, την έναρξη της αγοράς, τη συνεχή υποστήριξη και τη βελτίωση των προϊόντων μιας εταιρείας. Επιπλέον, η Διαχείριση Προϊόντων είναι υπεύθυνη για την παροχή αξίας στους πελάτες, κάτι που διαφέρει από τις ανταγωνιστικές εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου να αποφέρει κέρδη για οργανισμούς μέσω αλλαγών. Ταυτόχρονα, η καινοτομία θεωρείται ως μια ιδέα που ανταποκρίνεται σε νέες απαιτήσεις, άκαμπτες ανάγκες ή υφιστάμενες ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας αξία στους χρήστες και έσοδα στους καινοτόμους. Ο ρόλος της Διαχείρισης Προϊόντων σχετίζεται με το αν η επιχείρηση είναι προσανατολισμένη στην καινοτομία. Αν η καινοτομία συνδυάζεται με μια επαρκή στρατηγική διαχείρισης προϊόντων, τότε η επιχείρηση μπορεί να επιτύχει τον στόχο της
The aim of the study is twofold. Firstly, it purports to explore the role of product management on innovation. Secondly, it attempts to reflect the practical knowledge gained as a “Product Management Intern” at an innovative startup company that uses a successful Product Management strategy. The results from the theoretical and the practical research showed that Product Management strategies and innovation are complementary and important mechanisms for getting a competitive advantage, brand name building and consequently profit increasing. During the internship, the role of product management process was examined in every step of the product lifecycle. Realized that Product Management team should not only be focused on the product and its customers but it is in charge of defining, delivering and communicating value to all other teams in the organization. The team of Product department should have all the skills needed to help one another to ensure a successful product development. Furthermore, they should have dedicated individual contributors, covering all the roles necessary to build a quality increment of value for the product growth. Product Management is in charge of controlling all processes in a product lifecycle, from the development, market launch, continued support and improvement of a company’s products. Furthermore, Product Management is responsible to deliver value to customers, doing it in a different way from competitive alternatives, in order to generate profit for organizations through change. At the same time, ιnnovation viewed as an idea that meets new requirements, unarticulated needs, or existing market needs, offering value to users and revenues to innovators. The role of Product Management is of significant importance for an innovative company, as it is related to whether or not the firm is culturally attuned to innovation. If innovation is combined with an adequate Product Management strategy, the organization can accomplish its desired goal
Λέξη κλειδί :Διαχείριση προϊόντων
Καινοτομία
Ανάπτυξη προϊόντων
Product management
Innovation
Product development
Διαθέσιμο από :2020-01-31 14:18:37
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-01-31 14:18:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nerou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Neirou_Presentation2020.ppsx

Τύπος: application/pdf