ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :How previous outcomes influence political phronesis and political behavior
Εναλλακτικός τίτλος :Πώς οι προηγούμενες εμπειρίες επηρεάζουν την πολιτική φρόνηση και την πολιτική συμπεριφορά
Δημιουργός :Στούμπου, Δήμητρα
Stoumpou, Dimitra
Συντελεστής :Καπουτσής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Βακόλα, Μαρία (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7501
Περίληψη :Εξετάσαμε πώς οι προηγούμενες άμεσες και έμμεσες εμπειρίες επηρεάζουν την πολιτική συμπεριφορά και την πολιτική φρόνηση και πώς η πολιτική βούληση επηρεάζει αυτά τα αποτελέσματα. Αναλύσαμε την έννοια της φρόνησης σε τέσσερις διαστάσεις: τις αντιλήψεις για το πολιτικό περιβάλλον, τη δύναμη, τις αξίες και τη σχετική χρησιμότητα. Χρησιμοποιώντας αυτές τις διαστάσεις και την πολιτική βούληση, πραγματοποιήσαμε μια πειραματική μελέτη με τρεις βινιέτες σε δείγμα 138 ατόμων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Με τη χρήση θετικών και αρνητικών εμπειριών, χειραγωγήσαμε την αίσθηση της δύναμης τους και των αντιλήψεών τους για το πολιτικό περιβάλλον και στη συνέχεια τους παρουσιάσαμε μια νέα κατάσταση, η οποία περιελάμβανε την επιλογή της φωνητικής συμπεριφοράς. Διαπιστώσαμε ότι οι αντιλήψεις για τη δύναμη των ατόμων λειτουργούν ως μεσολαβητές μεταξύ του τύπου της εμπειρίας και της φωνητικής συμπεριφοράς, η πολιτική βούληση λειτουργεί ως συντονιστής στη σχέση μεταξύ του τύπου της εμπειρίας και της δύναμης, ενώ η φρόνηση επηρεάζει τόσο τις σχέσεις μεταξύ του τύπου εμπειρίας και της φωνητικής συμπεριφοράς καθώς και την αίσθηση της δύναμης και της φωνητικής συμπεριφοράς. Χρησιμοποιήσαμε μια ηθικά ευαίσθητη περίπτωση και συζητήσαμε το ρόλο των αξιών και της δεοντολογίας όταν οι άνθρωποι επιλέγουν συμπεριφορές. Συνολικά, τα ευρήματά μας αποκαλύπτουν τη σημασία της φροντίδας στον μηχανισμό επιλογής πολιτικής συμπεριφοράς και υπογραμμίζουν την ανάγκη για περισσότερη έρευνα σχετικά με αυτή τη συμπεριφορά και τις διαστάσεις της.
We examined how previous direct and vicarious experiences affect political behavior and political phronesis and how political will influences these effects. We analyzed the concept of phronesis and broke it into four dimensions: politics perceptions, power, values and relative utility. Using these dimensions and political will, we conducted an experimental vignette study with three vignettes in a sample of 138 people from the United Kingdom. With the use of positive and negative experiences, we manipulated the participants’ felt power and perceptions of politics and then presented them with a new challenging situation, which included the choice of voice behavior. We found that individuals’ perceptions of power act as a mediator between the type of experience and voice behavior, political will acts as a moderator in the relationship between the type of experience and power and phronesis moderates both the relationships between type of experience and voice behavior as well as felt power and voice behavior. We used a morally sensitive case and discussed the role of values and ethics when people choose behaviors. Overall, our findings reveal the importance of phronesis in the mechanism of choosing political behavior and highlight the need for more research on this conduct and its dimensions.
Λέξη κλειδί :Πολιτική φρόνηση
Εμπειρία
Πολιτική βούληση
Δύναμη
Αξίες
Πολιτική συμπεριφορά
Political phronesis
Experience
Political will
Power
Values
Political behavior
Διαθέσιμο από :2020-01-30 00:04:06
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-01-30 00:04:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stoumpou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf