ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Eπιχειρηματική αναλυτική: οπτική αναλυτική στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Εναλλακτικός τίτλος :Business analytics: visual analytics in decision making process
Δημιουργός :Μπαζιώτη, Μαρία
Συντελεστής :Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Κρητικός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7497
Περίληψη :Στην προκειμένη εργασία αναλύεται ο ρόλος της Επιχειρηματικής Αναλυτικής (Business Analytics) και πιο συγκεκριμένα της Οπτικής Αναλυτικής (Visual Analytics) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η Επιχειρηματική Ευφυϊα (Business Intelligence) προέπεται της Επιχειρηματικής Αναλυτικής και έτσι παρουσιάζονται τα στάδια της πρώτης που οδηγούν στη δεύτερη. Τομείς όπως Διαχείριση Δεδομένων, Reporting (Visual Analytics) και Προγνωστική Αναλυτική αποτελούν βασικοί πυλώνες της Επιχειρηματκής Αναλυτικής και βοηθούν τα στελέχη των επιχειρήσεων στην αποτελεσματική και αυτοματοποιημένη πλέον λήψη αποφάσεων. Τρεις θεωρίες (Naturalistic Decision Making, Situational Awareness, Decision-Centered Visualization) αναλύονται και εξηγούν τον σημερινό τρόπο σκέψης για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω των Visual Analytics.Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εταιρεία στην οποία πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση η οποία δραστηριοποιείται στον σχετικό τομέα. Αναλύονται τα επιστημονικά πεδία και οι λύσεις που χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών προβλημάτων και οι οποίες την διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό, όπως Διαχείριση Δεδομένων, Διαχείριση Κινδύνου, Ανάλυση Κειμένου, Προγνωστική και Στατιστική Αναλυτική κλπ.Τέλος, αναλύεται η εκπαίδευση που ακολούθησα, σε κώδικα SAS, κατά τη διάρκεια της άσκησης, καθώς και μια μελέτη περίπτωσης στον τομέα της οπτικοποίησης δεδομένων και της retail αγοράς (στηριγμένη στις θεωρίες του Κeim (2008) που αναλύθηκαν), με SAS Viya VA.
The following paper analyzes the role of Business Analytics and more specifically of Visual Analytics in the decision-making process for companies and organizations. Business Intelligence precedes Business Analytics and thus I present the steps leading from the first section to the second. Areas such as Data Management, Reporting (Visual Analytics) and Predictive Analysis are key pillars for Business Analytics. and lead to more efficient and automated decision-making processes. Three theories (Naturalistic Decision Making, Situational Awareness, Decision-Centered Visualization) explain the way, nowadays, decision making processes takes place through Visual Analytics.Additionally, the company in which I worked as a trainee, according Business Analytics, is presented. The scientific fields and solutions that the company uses for solving business problems that differentiate it from competition, such as Data Management, Risk Management, Text Analysis, Predictive and Statistical Analysis etc are being analyzed. Finally, I was trained in SAS code and in SAS Viya platform for visual analytics, as well as I presented one case study, concerning data visualization in retail market (based on the theory of Keim (2008)).
Λέξη κλειδί :Επιχειρηματική αναλυτική
Επιχειρηματική ευφυΐα
Οπτική αναλυτική
Λήψη απόφασης
Διαχείριση δεδομένων
Business analytics
Business intelligence
Visual analytics
Decision making
Data management
Διαθέσιμο από :2020-01-29 13:47:18
Ημερομηνία έκδοσης :01/29/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-01-29 13:47:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bazioti_2020.pdf

Τύπος: application/pdf