ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Customer anti-money laundering detection
Εναλλακτικός τίτλος :Εντοπισμός πελατών στο ξέπλυμα χρήματος
Δημιουργός :Βλάχου, Βασιλική
Vlachou,Vasiliki
Συντελεστής :Κωτίδης, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρεπούσης, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7476
Περίληψη :Το αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι να εξετάσει και να αναλύσει δεδομένα που παρέχονται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, χρησιμοποιώντας μετρικές αλλά και εφαρμογές γράφων ώστε να ανακαλύψει πιθανές ύποπτες συμπεριφορές, συναλλαγές που περιέχουν χαρακτηριστικά ξεχωριστά από τις υπόλοιπες και να προσδιορίσει ενδιαφέροντες πελάτες της Τράπεζας. Ένας αντιπροσωπευτικός τρόπος έπρεπε να αποφασιστεί, ώστε να προσδιοριστούν οι πελάτες και οι αντίστοιχες σχέσεις τους σε έναν γράφο, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν χρήσιμες πληροφορίες και να δώσουν κάποια διαίσθηση για ασυνήθιστες συμπεριφορές. Αξίζει να σημειωθεί πως, κάθε πελάτης της Τράπεζας, μπορεί να έχει παραπάνω από έναν λογαριασμό στην κατοχή του και να χρησιμοποιεί μόνο έναν από αυτούς για κακόβουλη χρήση. Έτσι, η ανάλυση έγινε στους λογαριασμούς που συναλλάσσουν χρήματα μεταξύ τους, γενικεύοντας στη συνέχεια το αποτέλεσμα στους πελάτες.
The scope of this thesis is to take, examine and analyze data given by the National Bank of Greece, using Graph metrics and applications of Graph analysis, in order to detect potentially suspicious behaviors, outliers in transactions and pinpoint customers of interest. A representative way of depicting these customers and their corresponding relationships in the graph had to be determined, so as to reveal useful information and intuitions about irregular transactions. Since, a customer can have more than one accounts and not use all of them for malicious purposes, the analysis can be applied equivalently to the accounts provided by the Bank.
Λέξη κλειδί :Ανάλυση γράφων
Ύποπτες συμπεριφορές
Γράφος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ETE)
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Graph analysis
Suspicious behaviors
Graph
National Bank of Greece (NBG)
Anti-money laundering (AML)
Διαθέσιμο από :2020-01-22 21:14:17
Ημερομηνία έκδοσης :11/21/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-01-22 21:14:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlachou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf