ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σημασιολογική πρόσβαση σε ιστορική πληροφορία: μελέτη περίπτωσης αρχείων της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού
Δημιουργός :Βουρβαχάκη, Κάρμεν
Συντελεστής :Κωνσταντόπουλος, Πάνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαθεοδώρου, Χρήστος (Εξεταστής)
Καπέτης, Χρυσόστομος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :110σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7443
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη μελέτη και την ανάπτυξη τεχνικών σημασιολογικής πρόσβασης σε μεταδεδομένα ιστορικής πληροφορίας με τη χρήση οντολογιών. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μελέτη περίπτωσης των αρχείων της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού για την μοντελοποίηση της πληροφορίας των οποίων χρησιμοποιείται η οντολογία CIDOC CRM.Η ανάπτυξη τεχνικών που θα εξασφαλίζουν την ενιαία πρόσβαση στη σχετική πληροφορία κρίνεται επιτακτική, καθώς στους χώρους πολιτισμικής κληρονομιάς, όπως είναι τα αρχεἰα που απασχολούν την παρούσα εργασία, χρησιμοποιούνται ποικίλα πρότυπα και σχήματα τεκμηρίωσης των αντικειμένων. Για αυτό το λόγο επιλέγεται η χρήση της οντολογίας CIDOC CRM, με την οποία επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό σημασιολογική ολοκλήρωση. Αρχικά, παρουσιάζεται ένα προτεινόμενο σχήμα τεκμηρίωσης, το οποίο επεξηγείται με ορισμένα παραδείγματα και συνοδεύεται από έναν κατάλογο ερωτημάτων που συντάχθηκαν με κριτήριο πιθανές αναζητήσεις των ενδιαφερόμενων χρηστών. Στη συνέχεια, με βάση το σχήμα τεκμηρίωσης, υλοποιείται δοκιμαστική βάση δεδομένων με τη χρήση του εργαλείου ανάπτυξης οντολογιὠν Protege και τέλος, χρησιμοποιεἰται η ερωτηματική γλώσσα SPARQL για την υποβολή επιλεγμένων επερωτήσεων.
The present thesis deals with the study and development of semantic access methods and techniques to historical information using ontologies. More specifically, a case study of Army History Directorate archives is conducted in which information is being modeled using the CIDOC CRM ontology.The development of techniques that will ensure a unified access to relevant information is imperative, as in cultural heritage domain, such as the archives, a variety of documentation schemas are used for the description of cultural objects. For this reason the use of CIDOC CRM ontology is selected, which achieves a degree of semantic integration.Initially, a suggested documentation schema is presented, illustrated with some examples and followed by a list of queries that were made in order to satisfy possible user searches.Furthermore, based on the documentation schema, a test database is implemented using the Protege ontology development tool, and finally, the SPARQL query language is used to submit selected queries.
Λέξη κλειδί :Σημασιολογική πρόσβαση
Πολιτισμική πληροφορία
Οντολογίες
Semantic access
Cultural information
Ontologies
CIDOC CRM
SPARQL
Ημερομηνία :29-11-2019
Διαθέσιμο από :2019-11-29 11:47:58
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-29 11:47:58
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: vourvachaki_2019.pdf

Τύπος: application/pdf