ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βασικά χαρακτηριστικά της τελευταίας ύφεσης της Ελλάδας και σύγκριση με χώρες της παγκόσμιας οικονομίας με έντονες υφέσεις
Δημιουργός :Γαλαθρή, Νεραντζούλα
Συντελεστής :Δημελή, Σοφία (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Βασιλάτος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η πρόσφατη παγκόσμια κρίση αμφισβήτησε και πάλι την ικανότητα των οικονομολόγων να εξηγήσουν τον μηχανισμό του επιχειρηματικού κύκλου και να παράσχουν πολιτικές λύσεις στις οικονομικές κρίσεις. Μεγάλο μέρος της οικονομικής ιστορίας καλύπτεται από αναφορές σε περιόδους που παρουσιάζουν φαινόμενα ύφεσης, ανεργίας, μειωμένης παραγωγής, καθώς και φαινόμενα ανάπτυξης, μεγέθυνσης και απασχόλησης. Οι επιστήμονες οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως η οικονομική δραστηριότητα δεν είναι γραμμική παρατηρώντας τη συχνότητα με την οποία ο περιορισμός της οικονομικής επέκτασης ακολουθούσε την ευημερία. Με αφορμή αυτό το συμπέρασμα οι οικονομολόγοι άρχισαν να αναπτύσσουν μοντέλα που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν την επαναλαμβανόμενη πορεία της οικονομίας.Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της τελευταίας κρίσης στην Ελλάδα και έγινε μια προσπάθεια σύγκρισης αυτής με αντίστοιχες άλλων χωρών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή για την παγκόσμια κρίση και ειδικότερα για τα χαρακτηριστικά της κρίσης στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους οικονομικούς κύκλους, παρουσιάζοντας αναλυτικά τον ορισμό των κύκλων, τις φάσεις, τα χαρακτηριστικά καθώς και τα αίτια από τα οποία προκαλούνται. Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εμπειρική μελέτη για την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες ακολουθώντας την μεθοδολογία Kydland and Prescott(1990).Αρχικά, οι χρονολογικές σειρές των χωρών ελέγχθηκαν ως προς την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας με τον έλεγχο Dickey-Fuller. Έπειτα, χρησιμοποιήθηκε το φίλτρο Hodrick-Prescott για την εξαγωγή της τάσης και την απομόνωση της κυκλικής συνιστώσας της κάθε χώρας. Στη συνέχεια για την κυκλική συνιστώσα κάθε χώρας μελετήθηκαν τα περιγραφικά της στατιστικά και πιο συγκεκριμένα η τυπική της απόκλιση. Ακολουθώντας την μεθοδολογία των Kydland & Prescott (1990)για κάθε κυκλική συνιστώσα υπολογίσαμε:i. Την τυπική απόκλιση ως μέτρο υπολογισμού του σχετικού εύρους των διακυμάνσεων.ii. Τις συσχετίσεις της μεταβλητής αναφοράς με κάθε έναν από τους δείκτες ανισότητας.iii. Τια συσχετίσεις της μεταβλητής αναφοράς με τον αριθμό των υστερήσεων των άλλων μεταβλητών για να υπολογιστεί ο βαθμός των αποκλίσεων.Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων του OECD (Organization ofEconomic Cooperation and Development).Οι χώρες και οι χρονικές περίοδοι που επιλέχθηκαν για κάθε χώρα είναι:• Ελλάδα (1995-2018)• Βέλγιο (1990-2018)• Ιταλία (1990-2018)• Πορτογαλία (1990-2018)• Ισπανία (1990-2018)• Ιαπωνία (1970-2018)• ΗΠΑ (1990-2018)
The recent global crisis has again challenged the capacity of the Economists to explain the mechanism of the business cycle and to Provide political solutions to economic crises. A large part of the economic History is covered by references to periods presenting phenomena recession, unemployment, reduced production, and development phenomena, growth and employment. Scientists were led to conclude that the economic activity is not linear observing the frequency with the which the restriction of economic expansion followed prosperity. With as a pretext for this conclusion, economists began developing models of which could interpret the recurrent course of the economy. This diploma thesis studied the key features of the last crisis in Greece and an effort was made to compare this with the other countries. The first chapter becomes an introduction to the global crisis and in particular the characteristics of the crisis in Greece. In the second chapter is a reference to economic circles, presenting in detail the definition of cycles, phases, characteristics and causes of which they are caused. The last chapter includes the empirical study on Greece and the other countries following the Kydland and Prescott methodology (1990). Initially, the chronological series of the countries were checked for the existence of unit root with the Dickey-Fuller control. Then the filter was used Hodrick-Prescott for the extraction of voltage and isolation of the circular each country's component. Then for the cyclical component of each country its descriptive statistics were studied and more specifically the formal deviation. Following the methodology of Kydland & Prescott (1990) for each cyclical component we have calculated:I. The standard deviation as a measure for calculating the relevant range of fluctuations. II. The reference variable's correlations with each of the indicators inequality. III. The reference variable's correlations with the number of lags of the other variables to calculate the degree of deviations. Data was learned from the OECD database (Organization of Economic Cooperation and Development). Countries and periods of time selected for each country are:• Greece (1995-2018)• Belgium (1990-2018)• Italy (1990-2018)• Portugal (1990-2018)• Spain (1990-2018)• Japan (1970-2018)• UNITED STATES (1990-2018)
Λέξη κλειδί :Παγκόσμια κρίση
Ύφεση
Οικονομικοί κύκλοι
Ελλάδα
Global crisis
Recession
Financial cycles
Greece
Ημερομηνία :30-09-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :12-11-2019
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Galathri_2019.pdf

Τύπος: application/pdf