ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of Global Financial Crisis of 2007-2008 on productivity and growth in the group of "Austerity" EU countries, with an emphasis on the role of Institutions
Δημιουργός :Risianou, Maria-Angeliki
Ρισιάνου, Μαρία-Αγγελική
Συντελεστής :Dimeli, Sofia (Επιβλέπων καθηγητής)
Louri-Dendrinou, Helen (Εξεταστής)
Sakellaris, Plutarchos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7370
Περίληψη :The present thesis aims to examine how and to what extent the Global Financial Crisis of 2007-2008 affected the productivity and growth of European countries under "Memorandum" Policy, as well as the impact of the quality of institutions in these countries. We firstly analyze the concept of productivity and the factors that determine it, referring to the role of the Institutions in productivity and the role of the Global Financial Crisis in the Economy of European countries. The concept of Institutions is then analyzed in more detail by a review of institutional theories, while a review of theories related to the economic development and growth of countries is also presented. In addition, the factors determining and suppressing economic development and growth are mentioned respectively. Finally, in this thesis, a VAR analysis of time series is performed to investigate the existence or not of Granger causality among GDP per hour worked (productivity) and Worldwide Governance Indicators (Institutions). The data were extracted from the OECD and World Bank databases respectively over the period 2002-2018.
Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην εξέταση του πώς και σε τί βαθμό η Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση του 2007 – 2008 επηρέασε την παραγωγικότητα και τη μεγέθυνση των Ευρωπαϊκών χωρών που ακολούθησαν «Μνημονιακή» Πολιτική, καθώς και το ρόλο που έχει παίξει η ποιότητα των θεσμών στις χώρες αυτές. Αρχικά αναλύονται η έννοια της παραγωγικότητας και των παραγόντων που την προσδιορίζουν, αναφέροντας τον ρόλο των Θεσμών στην παραγωγικότητα αλλά και το ρόλο της Παγκόσμιας Χρηματοοικονομικής Κρίσης στην Οικονομία των Ευρωπαϊκών χωρών. Στη συνέχεια, αναλύεται διεξοδικότερα η έννοια των Θεσμών κάνοντας μια ανασκόπηση στις Θεσμικές Θεωρίες , ενώ παράλληλα γίνεται μια ανασκόπηση στις θεωρίες που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και τη μεγέθυνση των χωρών. Αναφέρονται επιπλέον και οι προσδιοριστικοί παράγοντες που ωθούν και καταστέλλουν αντίστοιχα την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση. Τέλος, στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται ανάλυση Αυτοπαλίνδρομων (VAR) χρονολογικών σειρών για την εξέταση της αιτιότητας κατά Granger μεταξύ του ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας (παραγωγικότητα) και των Παγκόσμιων Δεικτών Διακυβέρνησης (Θεσμοί). Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας αντίστοιχα, για την περίοδο 2002-2018.
Λέξη κλειδί :Οικονομική κρίση
Θεσμοί
Παραγωγικότητα
Financial crisis
Institutions
Productivity
VAR
Granger causality
Διαθέσιμο από :2019-10-30 10:52:59
Ημερομηνία έκδοσης :10/08/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-10-30 10:52:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Risianou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf