ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effects of the ECB monetary policy on the market rates, the bank lending channel and the systemic and non-systemic risk of the financial institutions during the recent financial crisis in the Eurozone
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στα επιτόκια αγοράς, στην πιστωτική επέκταση και στον συστημικό και μη συστημικό κίνδυνο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση στην Ευρωζώνη
Δημιουργός :Γαλάνη, Μαρδικούλα
Galani, Mardikoula
Συντελεστής :Γεωργούτσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δράκος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Επίσκοπος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Λελεδάκης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Τσεκρέκος, Ανδριανός (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :190p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7362
Περίληψη :This thesis provides evidence regarding the impact of the monetary policy decisions of the European Central Bank (ECB) during recent financial crisis in the eurozone. The effect on the money market yield curve and thus the proper functioning of the interest rate channel of monetary policy transmission before and after crisis has been affected. We found that as in the financial crisis money market rates have been heavily impacted by risk concerns and the ability of the central bank to steer money market rates via standard channels of monetary policy transmission was weakened. However, our results indicate that the ECB's non-standard monetary policy measures regarding additional liquidity measures have proven to be effective in reducing money market rates. Also, the effects of monetary policy on the bank lending channel have been assessed. The standard bank- specific characteristics as size, capitalisation are significant drivers for the loan supply, as well as the type of funding sources such as short-term funding and securitisation activity, the amount of investment banking and other fee-based activities. The outright ECB monetary decisions concerning the support packages provided contributed to the maintenance of the stability of the banking sector, and led to an increase of loan supply. Moreover, the impact of ECB monetary policy on systemic and non-systemic risk of the financial institution of the Eurozone has been examined. The results indicate that the ECB’s monetary policies had a negative impact on both systemic and non-systemic risk. Decisions regarding the liquidity support packages and the establishment of the ESM/EFSF seem to reduce systemic and non - systemic risk. The majority of the banks affected by the ECB’s monetary policy decisions were the banks of the peripheral economies of the eurozone.
Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε με στόχο να διερευνήσει την επίδραση των έκτακτων μέτρων νομισματικής πολιτικής τα οποία ελήφθησαν από την ΕΚΤ κατά την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση στην Ευρωζώνη. Eξετάστηκε με ποιο τρόπο η νομισματική πολιτική πριν και μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε την καμπύλη αποδόσεων της αγοράς χρήματος. Διαπιστώσαμε ότι κατά την οικονομική κρίση τα επιτόκια της αγοράς χρήματος επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από επιμέρους κινδύνους (πιστωτικός, ρευστότητας, αγορών) ώστε η ικανότητα της ΕΚΤ να τα κατευθύνει μέσω της νομισματικής πολιτικής αποδυναμώθηκε. Ωστόσο, τα έκτακτα μέτρα παροχής ρευστότητας κατά την κρίση αποδείχθηκαν αποτελεσματικά για την μείωση των επιτοκίων αγοράς. Επιπλέον, αξιολογήθηκε κατά πόσο οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής επηρέασαν την πιστωτική επέκταση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, το μέγεθος του ενεργητικού, η ισχυρή κεφαλαιακή βάση μιας τράπεζας είναι σημαντικοί παράγοντες για την παροχή νέων δανείων, σε συνδυασμό με το είδος των πηγών χρηματοδότησης όπως η χρήση βραχυπρόθεσμων μορφών χρηματοδότησης, η τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού, καθώς και η ύπαρξη εσόδων από άλλες πηγές πέραν των τόκων. Διαπιστώσαμε ότι οι έκτακτες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ σχετικά με τα παρεχόμενα πακέτα στήριξης συνέβαλαν στη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα και οδήγησαν σε αύξηση της προσφοράς δανείων. Επιπρόσθετα, εξετάστηκε η επίδραση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στον συστημικό και μη συστημικό κίνδυνο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ευρωζώνης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η νομισματική πολιτική κατά τη διάρκεια της κρίσης είχε αρνητικό αντίκτυπο τόσο στον συστημικό όσο και στον μη συστημικό κίνδυνο οδηγώντας σε μείωση αυτού. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με τα πακέτα στήριξης της ρευστότητας, τη δημιουργία του ESM/EFSF φαίνεται να μείωσαν τον συστημικό και μη συστημικό κίνδυνο. Η πλειοψηφία των τραπεζών που επηρεάστηκαν σημαντικά σε επίπεδο συστημικού και μη συστημικού κινδύνου από τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ ήταν οι τράπεζες των περιφερειακών οικονομιών της ευρωζώνης.
Λέξη κλειδί :Νομισματική πολιτική
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Πιστωτική επέκταση
Επιτόκια αγοράς
Συστημικός κίνδυνος
Μη συστημικός κίνδυνος
Χρηματοοικονομική κρίση
Ευρωζώνη
Monetary policy
European Central Bank (ECB)
Interest rate channel
Bank lending channel
Systemic risk
Non systemic risk
Financial crisis
Eurozone
Διαθέσιμο από :2019-10-16 20:55:34
Ημερομηνία έκδοσης :09/26/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-10-16 20:55:34
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Galani_PhD_2019.pdf

Τύπος: application/pdf