ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγορές κεφαλαίου και χρηματοδότηση επιχειρήσεων: η ανάγκη για μια Ένωση Αγορών Κεφαλαίου στην Ευρώπη
Εναλλακτικός τίτλος :Capital markets and business funding: the need for a European Capital Markets Union
Δημιουργός :Λουκάς, Χρήστος
Συντελεστής :Λουρή-Δενδρινού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Παγκράτης, Σπύρος (Εξεταστής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 2008 μέχρι και σήμερα, χρειάστηκε να αναθεωρήσει τις στρατηγικές της σε πολλούς τομείς, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη και την αποκατάσταση του επιπέδου της οικονομίας. Για το σκοπό αυτό, το 2015, προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια μίας δεσμίδας νέων μέτρων, η ολοκλήρωση της κεφαλαιαγοράς της Ευρώπης (CMU). Παρόλο που η εν λόγω στρατηγική δεν έχει, ακόμη, υλοποιηθεί πλήρως, αναμένεται να επιτρέψει την ανεξαρτητοποίηση των αγορών, να οδηγήσει στη μείωση της εξάρτησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον τραπεζικό δανεισμό και να εξασφαλίσει την αύξηση των επενδύσεων. Στην παρούσα διπλωματική εξετάζονται τα ζητήματα αυτά τόσο μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, όπου χρησιμοποιούνται άρθρα από έγκριτες πηγές στον τομέα, όσο και με την ενδελεχή σύγκριση δύο άρθρων που προσεγγίζουν τα ζητήματα της ολοκλήρωσης των κεφαλαιαγορών – αυτό των Barbu, & Strachinaru (2016), με τίτλο ΄Capital Markets Union: Opportunities and Impact on the European Financial Market΄ και αυτό των Beer & Waschiczek, (2018), με τίτλο ‘Capital markets union: a more diverse financial landscape in the EU’. Η συζήτηση επικεντρώνεται στους σκοπούς, τις επιδιώξεις και τα προβλήματα / προοπτικές της CMU για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τα κράτη ακόμη και τους ιδιώτες.
Since 2008, the European Union has had to revise its strategies in many areas, with a strong focus on economic recovery and the restoration of the level of the economy. To this end, in 2015, the European Commission proposed, within a set of new measures, the integration of the European Capital Market (CMU). Although this strategy has not yet been fully implemented, it should allow markets to become independent, reduce the dependence of small and medium-sized enterprises on bank lending and ensure increased investment. In this diploma, these issues are dealt with both through a bibliographic review using articles from sources of excellence in the field, as well as a thorough comparison of two articles that approach the issues of capital market integration - that of Barbu, & Strachinaru (2016), with Capital Markets Union: Opportunities and Impact on the European Financial Market and Beer & Waschiczek, (2018), entitled 'Capital markets union: a more diverse financial landscape in the EU'. The debate focuses on the aims, aspirations and problems/perspectives of CMU for the European Union, European businesses, states and even individuals.
Λέξη κλειδί :Αγορά κεφαλαίου
Χρηματοδότηση
Χρηματοοικονομικά
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Capital market
Funding
Finance
European Union
Ημερομηνία :15-04-2019
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Loukas_2019.pdf

Τύπος: application/pdf