ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Xειραγώγηση λογιστικών αποτελεσμάτων σε περίοδο κρίσης: μελέτη και σύγκριση της Ελλάδας, Ιταλίας και Γαλλίας
Εναλλακτικός τίτλος :Earnings management during financial crisis: a comparative study of Greece, Italy and France
Δημιουργός :Κυριακοπούλου, Άννα
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Καραμπίνης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7303
Περίληψη :To φαινόμενο της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών τα τελευταία χρόνια και για το λόγο αυτό έχουν διεξαχθεί σωρεία μελετών και ερευνών από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αυτών των μελετών όμως είναι ότι δεν λαμβάνουν υπόψιν τους, το μακροοικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης και παραλείπουν τον παράγοντα των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στο γενικότερο περιβάλλον. Η παρούσα εργασία διερευνά το φαινόμενο της χειραγώγησης των κερδών και επιχειρεί να εντοπίσει την πιθανή επίδραση που έχουν σε αυτό οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον και ειδικότερα η οικονομική κρίση που ξεκίνησε στον Ευρωπαϊκό χώρο το 2008. Πιο συγκεκριμένα αναλύεται η έννοια της διαχείρισης των κερδών και γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση των μεθόδων, των κινήτρων και των τεχνικών που σχετίζονται με το φαινόμενο. Μετά την θεωρητική μελέτη του φαινομένου πραγματοποιείται εμπειρική ανάλυση σε ένα δείγμα εταιρειών της Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδα κατά την περίοδο 2008-2017, τρεις χώρες με διαφορετικό θεσμικό περιβάλλον όσον αφορά την ποιότητα της λογιστικής.
Earnings Management has received considerable attention from researchers in recent years and for this reason a large number of studies and researches have been conducted by the academic community. A notable feature of these studies, however, is that they do not take into account the macroeconomic environment of the firm and omit the factor of the economic conditions prevailing in the general environment. This paper investigates the phenomenon of earnings management and attempts to identify the potential impact of changes in the economic environment and in particular the economic crisis that began in Europe in 2008. Specifically, the definition of earnings management is analyzed and a bibliographic overview of methods, incentives and techniques related to the phenomenon is made. After the theoretical study of the phenomenon, empirical analysis is performed on a sample of companies from France, Italy and Greece in the period 2008-2017, three countries with different institutional environment regarding the quality of accounting.
Λέξη κλειδί :Χειραγώγηση κερδών
Δεδουλευμένα
Οικονομική κρίση
Earnings management
Accruals
Financial crisis
Διαθέσιμο από :2019-09-19 14:10:55
Ημερομηνία έκδοσης :07/26/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-09-19 14:10:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kiriakopoulou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf