ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αδυναμία τιμολόγησης ανωμαλιών της μετοχικής αγοράς και η σχέση της με δείκτες συναισθήματος και οικονομικής ανάπτυξης
Εναλλακτικός τίτλος :The inefficiency in pricing of anomalies at the stock market and its relation with sentiment and economic growth indices
Δημιουργός :Ηρακλείδου, Ειρήνη
Συντελεστής :Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Τσεκρέκος, Ανδριανός (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7302
Περίληψη :Σε ένα άρθρο με μεγάλη επιρροή, οι Fama και French (1996) δείχνουν ότι, εκτός από τη στρατηγική του momentum, το μοντέλο των 3 παραγόντων, το οποίο αποτελείται από τον συντελεστή της αγοράς (MKT), τον συντελεστή βασισμένο στο μέγεθος της αγοράς (SMB), και τον συντελεστή που βασίζεται στο συντελεστή book-to-market (HML), συνοψίζει τη συμπεριφορά των μέσων αποδόσεων των μετοχών από τα μέσα της δεκαετίας του '90. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει καταστεί σαφές ότι το μοντέλο των Fama και French δεν καταφέρνει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα των ανωμαλιών στην τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων.Από τότε έχει αναπτυχθεί μία αρκετά μεγάλη βιβλιογραφία γύρω από την ανάπτυξη ενός μοντέλου, του οποίου οι παράγοντες να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις τις τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων. Το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής έχει ασχοληθεί με την αποτίμηση των μετοχών, των αμοιβαίων κεφαλαίων και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures). Ωστόσο την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα μετά την κρίση από τη φούσκα του ίντερνετ (dot-com, 2000), έχουν αρχίσει να δημιουργούνται δείκτες συναισθήματος τους οποίους ακολουθούν μία μεγάλη μερίδα επενδυτών. Το θέμα αυτό έχει γίνει ένας από τους πιο ευρέως εξετασμένους τομείς στη συμπεριφορική χρηματοοικονομική. Ορισμένοι δείκτες έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία χωρίς να έχουν πλήρως επικυρωθεί και, επομένως, να τεθούν υπό αμφισβήτηση αυτοί που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εμπειρική διερεύνηση. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει τη σχετική επίδοση ορισμένων δημοφιλών δεικτών στην προβλεπτική τους ικανότητα στην τιμολόγηση των ανωμαλιών στη μετοχική αγορά και να ελέγξει τη σχετική αποτελεσματικότητα μιας υβριδικής προσέγγισης. Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της αρθρογραφίας γύρω από την μοντελοποίηση της τιμολόγησης στις τρεις κατηγορίες που αναφέραμε στην αρχή καθώς και των ανωμαλιών και των δεικτών συναισθήματος που χρησιμοποιήθηκαν για το μοντέλο.
In a highly influential article, Fama and French (1996) show that, despite of the momentum strategy, the 3-factor model, which consists of the market return (MKT), the market’s size (SMB), and the book-to-market ratio (HML), summarizes on average the behavior of stock returns since the mid-1990s. However, in recent decades, it has become clear that the Fama and French model has failed to address a wide range of asset pricing anomalies.Since then a large literature has been developed around finding a model whose factors cover all cases of asset pricing. Much of it has dealt with the valuation of stocks, mutual funds and futures. However, in the last decade and especially after the internet bubble (dot-com, 2000), sentiment indices have started to be created and they are in the watchlist of a large number of investors. This issue has become one of the most widely discussed areas in behavioral finance. Some indices have been developed in the literature without being fully validated and therefore they have been questioned whether they should be used for empirical model valuation. The purpose of this study is to examine the relative performance of some popular sentiment indices and their predictive ability in pricing anomalies in the stock market and finally to test the effectiveness of a hybrid pricing model. The following section is a detailed presentation of the literature on pricing models in the three categories we mentioned at the beginning as well as the presentation of the anomalies and the sentiment indices used in the model.
Λέξη κλειδί :Ανωμαλίες
Τιμολόγηση
Δείκτες συναισθήματος
Μετοχές
Anomalies
Pricing
Sentiment indices
Stocks
Διαθέσιμο από :2019-09-19 13:54:47
Ημερομηνία έκδοσης :09/02/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-09-19 13:54:47
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Irakleidou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf

Irakleidou_2019.zip