ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Real earnings management στον ελληνικό κλάδο "Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών"
Δημιουργός :Μαραγκουδάκη, Αγάθη
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Γκίκας, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μια προσπάθεια διερεύνησης της έννοιας της διαχείρισης κερδών, ενός φαινόμενου που έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τις αγορές τα τελευταία χρόνια. Επικεντρώθηκε στη διαχείριση αποτελεσμάτων με "πραγματικές" δραστηριότητες (Real Earnings Management) και ερευνά κατά πόσο αυτό το φαινόμενο εφαρμόζεται σε εταιρείες της ελληνικής αγοράς προκειμένου να ωραιοποιηθούν τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: Καταρχήν, μπορούν να διακριθούν δύο βασικές ενότητες, καθώς το θέμα προσεγγίζεται τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε εμπειρικό επίπεδο. Στην πρώτη ενότητα (Α κεφάλαιο) γίνεται μια σύντομη επισκόπηση τις υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τη διαχείριση κερδών. Αναφέρεται η σημαντικότητα των κερδών για τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι λόγοι εμφάνισης του φαινομένου της διαχείρισης των κερδών, περιορισμοί του και οι τρεις μορφές με τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο και εστιάζει στη διερεύνηση της ύπαρξης διαχείρισης των κερδών με πραγματικά μέσα στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία των εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιρειών του κλάδου για τη χρονική περίοδο 2005-2010 όπου εφαρμόζονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα. Η ανάλυση που λαμβάνει χώρα στηρίζεται κυρίως στην έρευνα και τις υποθέσεις του Roychowdhury S. (2006). Βασικός στόχος είναι η ο προσδιορισμός της επιρροής συγκεκριμένων οικονομικών μεγεθών, όπως λειτουργικές ταμειακές ροές, κόστος παραγωγής και διακριτά έξοδα στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών και κατά πόσο μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη υπεραποδόσεων σε σχέση με τον κλαδικό δείκτη. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκε η έρευνα που προηγήθηκε. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχουν βάσιμες υποψίες για χειραγώγηση των αποτελεσμάτων στο συγκεκριμένο κλάδο. Εμφανίζονται όμως κάποια χαρακτηριστικά των εταιρειών που δεν ενσωματώνονται άμεσα από τηναγορά, όπως οι δυνατότητες ανάπτυξής τους, που μπορούν να συμβάλλουν σε θετικές μελλοντικές αποδόσεις, αλλά όχι υπεραποδόσεις.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση κερδών
Χειραγώγηση κερδών με τη χρήση των δεδουλευμένων
Χειραγώγηση κερδών με πραγματικές δραστηριότητες
Κατασκευαστικός κλάδος
Ταξινόμηση στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις
Earnings management
Accrual earnings management
Real earnings management
Classification shifting
Construction sector
Ημερομηνία :29-07-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Maragkoudaki_2011.pdf

Τύπος: application/pdf