ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εγκληματικότητα στην Ελλάδα
Δημιουργός :Γκανίδου, Ευτυχία
Συντελεστής :Μπίλιας, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εμπειρική μελέτη που έχει ως σκοπό να πραγματοποιήσει μια οικονομική ανάλυση του φαινομένου της εγκληματικότητας στην Ελλάδα. Εφαρμόζοντας οικονομετρικές τεχνικές, διερευνά την επίδραση κοινωνικοοικονομικών παραγόντων σε διάφορες κατηγορίες εγκλημάτων και παρουσιάζει εκτιμήσεις του φαινομένου. Οι εγκληματικές πράξεις που χρησιμοποιούνται ως εξαρτημένες μεταβλητές αποτελούνται από το σύνολο των βεβαιωθέντων αδικημάτων αλλά και από συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών, όπως των εγκλημάτων κατά της ζωής, της γενετήσιας ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των σωματικών βλαβών. Οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες εκφράζονται από τον αριθμό των κατόχων απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης, των ανέργων και από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Επίσης, ως δείκτης καταστολής του εγκλήματος, συμμετέχει η εξαρτημένη μεταβλητή με μία χρονική υστέρηση έτσι ώστε να ερευνηθεί το κατά πόσο το έγκλημα της προηγούμενης χρονικής περιόδου επηρεάζει το έγκλημα τώρα. Τα δεδομένα είναι τριμηνιαία και καλύπτουν την περίοδο 2000-2012. Εφαρμόζοντας τις τεχνικές για την ανάλυση των χρονολογικών σειρών στο πεδίο της εγκληματικότητας, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αυξημένη εγκληματικότητα παράγει περισσότερο έγκλημα, η αύξηση του αριθμού των κατόχων απολυτηρίου το μειώνει ενώ η αύξηση των ανέργων και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ το αυξάνει.
Λέξη κλειδί :Εγκληματικότητα
Ελλάδα
Οικονομική ανάλυση
Ημερομηνία :2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkanidou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf