ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Packet-level Caching in Information-Centric Networking
Εναλλακτικός τίτλος :Αντικειμενοστραφής τρόπος αποθήκευσης στα πληροφοριοκεντρικά δίκτυα
Δημιουργός :Φιλτισάκος, Σπυρίδων
Filtisakos, Spyridon
Συντελεστής :Ξυλωμένος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πολύζος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :29p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7214
Περίληψη :The Information Centric Networking (ICN) architecture is a clean state Internet infrastructure which, unlike the current host-centric communication model, focuses on the content itself, solving multiple issues in security, mobility, and data volume. Object-oriented Packet Caching (OPC) is a caching scheme that integrates object-oriented cache lookups with packet-oriented cache replacement. The OPC space allocation method in slow memory has some shortcomings which can be identified during the object eviction process. Moreover, one-access cache hits are not supported. Both issues are associated with the linked-list structure used in the slow memory, which must be traversed until the right chunk is found, creating this way an overhead. This thesis introduces a new slow memory organization for OPC which offers a faster eviction process with low overhead. The research process is described in detail, as several fields were studied and several alternatives were discarded before reaching the final solution.
Το πληροφοριοκεντρικό δίκτυο ( Information Centric Networking ή ICN ) είναι μια καινοτόμα υποδομή διαδικτύου η οποία, σε αντίθεση με το σημερινό μοντέλο επικοινωνίας που βασίζεται στην επικοινωνία των τερματικών , επικεντρώνεται στην ίδια την πληροφορία που μεταφέρεται, επιλύοντας πολυάριθμα ζητήματα ασφάλειας, κινητικότητας και όγκου δεδομένων. Η αποθήκευση πακέτων σε επίπεδο αντικειμένων (Object-oriented Packet Caching ή OPC)είναι μια τεχνική προσωρινής αποθήκευσης που συνδυάζει αντικειμενοστραφείς αναζητήσεις στην προσωρινή μνήμη με αντικατάσταση των περιεχομένων της σε επίπεδο πακέτου. Η μέθοδος κατανομής χώρου OPC σε αργή μνήμη έχει κάποια μειονεκτήματα που μπορούν να εντοπιστούν στη διαδικασία διαγραφής αντικειμένων. Επιπλέον, δεν υποστηρίζεται η ανάκτηση πληροφορίας με μόνο μια πρόσβαση στη μνήμη. Και τα δύο ζητήματα συνδέονται με τη δομή της συνδεδεμένης λίστας που χρησιμοποιείται στην αργή μνήμη, η οποία πρέπει να διασχίζεται μέχρι να βρεθεί το σωστό κομμάτι πληροφορίας, δημιουργώντας έτσι μια επιβάρυνση στους πόρους του συστήματος. Αυτή η εργασία προτείνει έναν νέο τρόπο οργάνωσης της αργής μνήμης για το OPC, η οποία προσφέρει μια πιο γρήγορη διαδικασία διαγραφής με μικρή επιβάρυνση. Η διαδικασία της έρευνας που έλαβε μέρος περιγράφεται λεπτομερώς, καθώς μελετήθηκαν αρκετά πεδία και διερευνήθηκαν εναλλακτικές που εν τέλει απορρίφθηκαν πριν διαμορφωθεί η τελική λύση.
Λέξη κλειδί :Πληροφοριοκεντρικό δίκτυο
Αποθήκευση πακέτων σε επίπεδο αντικειμένων
Οργάνωση της αργής μνήμης
Information Centric Networking
Object-oriented Packet Caching
Slow memory organization
Ημερομηνία :07-2019
Διαθέσιμο από :2019-08-29 02:22:47
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-08-29 02:22:47
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Filtisakos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf