ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δηλωτική προσαρμογή του περιβάλλοντος Android για την εκτέλεση αυτοματοποιημένων ελέγχων
Εναλλακτικός τίτλος :Declarative adjustment of Android application context for automated testing
Δημιουργός :Τσισκομιχελής, Στυλιανός
Συντελεστής :Διαμαντίδης, Νίκος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ζαφείρης, Βασίλης (Εξεταστής)
Γκρίτζαλης, Δημήτρης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7212
Περίληψη :Η διάδοση και η τεχνολογική εξέλιξη των έξυπνων συσκευών οδήγησε στην ταχύτατη ανάπτυξη εφαρμογών ικανές να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες του ανθρώπου. Οι περισσότερες επιτυχημένες εμπορικά εφαρμογές αξιοποιούν τις δυνατότητες των συσκευών για να αντλούν δεδομένα από το περιβάλλον (γεωγραφική θέση χρήστη, συνδεσιμότητα στο δίκτυο, τιμές αισθητήρων) και να προσαρμόζουν ανάλογα το περιεχόμενό τους. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας εφαρμογής παρουσιάζει προκλήσεις, εξαιτίας της εξάρτησης της από τα διάφορα υποσυστήματα της συσκευής και τις καταστάσεις του περιβάλλοντος. Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να είναι η έλλειψη δικτύου, η χαμηλή στάθμη της μπαταρίας, η αδυναμία των γραφικών στοιχείων της εφαρμογής να προβάλλονται σωστά σε διαφορετικές οθόνες κτλ. Η αυτοματοποίηση των ελέγχων είναι ένα εργαλείο στα χέρια των προγραμματιστών που μπορεί να επιταχύνει την διαδικασία του ελέγχου ιδιαίτερα για της περιπτώσεις όπου η λειτουργία των εφαρμογών εξαρτάται τόσο από την κατάσταση του συστήματος όσο και από τις μεταβλητές που αντλούν από το περιβάλλον χρήσης τους. Έχουν αναπτυχθεί εργαλεία που διευκολύνουν την διαδικασία του ελέγχου δίνοντας την δυνατότητα στους προγραμματιστές να δοκιμάζουν την λειτουργία μιας εφαρμογής για διάφορους συνδυασμούς περιπτώσεων χρήσης. Τα περισσότερα από αυτά εστιάζουν κυρίως στον έλεγχο της γραφικής διεπαφής, αγνοώντας άλλους εξωγενής παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν μια εφαρμογή. Επιπρόσθετα, τα περισσότερα από αυτά απαιτούν αρκετή προσπάθεια από τον προγραμματιστή προκειμένου να τα εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε το εργαλείο Barista το οποίο επιτρέπει την ενορχήστρωση αυτοματοποιημένων ελέγχων με καθορισμένες από τον προγραμματιστή συνθήκες εκτέλεσης της εφαρμογής. Το εργαλείο Barista σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στον κώδικα ελέγχου ενός έργου Android ακολουθώντας την νοοτροπία συγγραφής και εκτέλεσης των Android Instrumented Tests που έχει προδιαγραφεί από την Google . Με χρήση δηλώσεων, ο προγραμματιστής μπορεί να ορίσει πριν από κάθε περίπτωση ελέγχου, τις καταστάσεις που επιθυμεί να έχει το περιβάλλον εκτέλεσης. Επίσης, η αρχιτεκτονική του επιτρέπει την εύκολη επέκταση του από προγραμματιστές που επιθυμούν να συνεισφέρουν σε αυτό. Τέλος, γίνεται σύγκριση του εργαλείου Barista με το εργαλείο Test Butler, το οποίο προσεγγίζει την λύση του προβλήματος με παρόμοιο τρόπο.
The spread of smartphones has led to the development of applications capable to assist humans with their daily tasks. Many of those applications are taking advantage of the hardware capabilities of those devices in order to acquire data from the surrounding environment and adapt their content accordingly (geographic location, battery level, internet connectivity and sensor data). Developing such an application can be challenging because of the strong dependencies that appear between the application, the device subsystems and the various states of the environment. Such situations could be lack of internet connection, low battery level, incapability of the graphic interface to adapt to various screen sizes etc. Automating the testing procedure is a tool in the hands of the developer that can accelerate the testing process especially in cases where the functionality of the application depends on variables that derive from the surrounding environment. Various tools have been developed in order to assist developers with the testing process by allowing them to automate use case scenarios and test the behavior of the application. By looking into those tools we came to the conclusion that most of them are focused on testing the user interface functionality ignoring other extraneous factors that can affect an application. Furthermore, most of those tools require effort from the developer to integrate them to their developing environment and use them. For this purpose we developed the Android framework Barista which allows the developer to orchestrate automated tests under specific context conditions, using native Android instrumentation testing infrastructure. Barista framework is designed in a way that it can be easily integrated into an Android project’s testing code following Google’s prescribed Android Instrumented Test philosophy and execution. For its use, the tester can declare his/her environmental preferences by using Java annotations before any test case. Additionally, Barista architecture allows it to be easily extended by developers who wish to contribute to it. Finally Barista tool is evaluated by using an application that adapts to various environmental conditions and compared with the Test Butler tool, a framework that approaches the solution to the mentioned problem with a similar way.
Λέξη κλειδί :Πλαίσιο ελέγχου Android
Έλεγχος ενσωμάτωσης
Λειτουργικός έλεγχος
Πλαίσιο ελέγχου Espresso
Περιεχόμενο συσκευής
Android testing framework
Instrumentation testing
Functional testing
Espresso framework
Device context
Διαθέσιμο από :2019-08-07 15:35:41
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-08-07 15:35:41
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsiskomichelis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf

Tsiskomichelis_2019.zip