ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βασικές τεχνικές ανίχνευσης αδυναμιών
Εναλλακτικός τίτλος :Basic techniques for detecting weaknesses
Δημιουργός :Τζανή, Γεώργιος
Συντελεστής :Ντούσκας, Θεόδωρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δρίτσας, Στέλιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7164
Περίληψη :Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των υφιστάμενων μεθοδολογιών και τεχνικών ανίχνευσης αδυναμιών σε διάφορα συστήματα και η δημιουργία ενός εργαλείου για συλλογή πληροφοριών. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στις μεθοδολογίες για την ανίχνευση αδυναμιών και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται ενάντια επιθέσεων που επωφελούνται από συγκεκριμένες αδυναμίες. Στο δεύτερο μέρος δημιουργείται ένα εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριών. Τέλος βάση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν, βγαίνουν διάφορες υποθέσεις και συμπεράσματα για το εργαλείο και τη χρησιμότητα του.
The main goal of this thesis is to review the existing methodologies and techniques for detecting weaknesses in different systems and to create a tool for collecting information. In the first part of the paper a bibliographic review of the existing methodologies for detectingweaknesses is performed as well as the protection measures are presented in order to be protected by attacks that benefit from specific weaknesses. In the second part a tool is created for information gathering. Finally, based on the information that was collected, assumptions and conclusions are made about the tool and its usefulness.
Λέξη κλειδί :Μεθοδολογίες
Πρόληψη
Ανίχνευση
Εργαλεία
Σαρωτές
OWASP
Penetration
Testing
OSSTMM
ISSAF
Διαθέσιμο από :2019-07-26 13:27:18
Ημερομηνία έκδοσης :07/26/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-07-26 13:27:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tzani_2019.pdf

Τύπος: application/pdf