ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The role of the output gap in asset pricing: the case of internet stocks
Δημιουργός :Karakitsou, Maria-Zoe
Συντελεστής :Βενιέρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Παπαθανασίου, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :217p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Many researchers in asset pricing have characterized the course of envolvement of internet stocks’ pricing in the late 1990’s as a “bubble”, or in other words, they claim that the abrupt rise and subsequent fall of internet stock prices in the particular time period cannot be rationally explained. Nonetheless their judgistification is in many instances limited and/or altogether absent since they are viewing such a course of stock prices as “self-evident” of irrational behavior. In this analysis it is argued that the NASDAQ valuations can be at least partly explained through the models analyzed. Moreover an attempt is made to pinpoint whether and how the determinants of internet stock prices have changed as the sector matured over the years. What comes out as a most interesting finding both then in the 1999-2003 dataset as well as more recently i.e. in 2007-2011 is the importance that the output gap seems to have in determining asset prices in the particular sector in both periods. Moreover the SMB and HML Fama and French benchmark factors appear also significant. Last but not least accounting data seems of no importance in the first time period but appears to have some explanatory power in the second. Analysis for both datasets is based on panel data analysis which although it has limitations it seems the best available option due to the short periods of analysis as well as due to the inclusion of multiple independent variables in the analysis.
Πολλοί αναλυτές που ασχολούνται με τη πορεία των τιμών των εισηγμένων μετοχών έχουν χαρακτηρίσει την πορεία των μετοχών του κλάδου του διαδικτύου (internet stocks) στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ως «φούσκα» δηλαδή θεωρούν ότι οι τιμές των μετοχών του συγκεκριμένου κλάδου ακολούθησαν μια πορεία η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικά. Η αιτιολόγηση όμως που δίνεται για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό είναι συχνά ελλιπής και η ανάλυση που γίνεται για την τεκμηρίωση του χαρακτηρισμού περιορισμένη έως και ανύπαρκτη αφού συχνά θεωρείται σχεδόν «αυταπόδεικτη» η ύπαρξη «φούσκας» όταν παρατηρείται απότομη αύξηση και μετέπειτα πτώση των τιμών των συγκεκριμένων μετοχών. Στην παρούσα ανάλυση γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί ότι τουλάχιστον εν μέρει η πορεία αυτή των μετοχών του κλάδου του διαδικτύου, οι περισσότερες από τις οποίες διαπραγματεύονταν στο Nasdaq, μπορεί να εξηγηθεί και να προσδιοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που την καθόρισαν. Στη συνέχεια γίνεται περαιτέρω ανάλυση για να καθοριστεί αν και σε ποιο βαθμό οι παράγοντες που προσδιόρισαν τότε την πορεία του εν λόγω κλάδου άλλαξαν ή όχι, καθώς ο συγκεκριμένος κλάδος πέρασε σε ποιο ώριμη φάση ανάπτυξης και άρα και τα χαρακτηριστικά των εταιριών που τον αποτελούν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα αρχικά στάδια ανάπτυξής τους. Αυτό που καταδεικνύεται μέσα από την ανάλυση και είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον εύρημα είναι η σημασία που φαίνεται να παίζει η διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό ΑΕΠ και στο δυνητικό (output gap) στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών αυτών σε δύο περιόδους, την περίοδο 1999-2003 αλλά και την περίοδο 2007-2011. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο αυτές χρονικές περίοδοι συμπίπτουν με σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης που οδηγούν σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Επίσης άλλο ενδιαφέρον αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι η επίδραση που οι παράγοντες SMB και HML των Fama και French φαίνεται να έχουν στην πορεία των συγκεκριμένων μετοχών και στις δύο περιόδους. Αυτά που δεν φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο είναι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των ίδιων των επιχειρήσεων στην πρώτη περίοδο ενώ σημαντική είναι η επίδρασή τους στη δεύτερη.Η ανάλυση και στις δύο περιόδους γίνεται με panel data καθώς παρά τους περιορισμούς της μεθόδου έναντι της ανάλυσης βάσει χαρτοφυλακίων φαίνεται να είναι η κατάλληλη στις συγκεκριμένες περιπτώσεις λόγω του ότι αφενός τα διαστήματα της ανάλυσης αποτελούνται από περιορισμένο αριθμό περιόδων και αφετέρου από το ότι οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητες είναι πολλές και άρα η ανάλυση βάσει χαρτοφυλακίων δεν θα ήταν εφικτή.
Λέξη κλειδί :Output gap
Asset pricing
NASDAQ
Internet stocks
Bubbles and crashes
Ημερομηνία :31-01-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karakitsou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf