ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Transatlantic trade and barriers: Trump’s era
Εναλλακτικός τίτλος :Διατλαντικό εμπόριο και εμπόδια: η εποχή του Τραμπ
Δημιουργός :Kourdoumpas, Ioannis
Κουρδουμπάς, Ιωάννης
Συντελεστής :Hatzipanayotou, Panos (Επιβλέπων καθηγητής)
Katsimi, Margarita (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7099
Περίληψη :This thesis provides an overview of the transatlantic relationship, focusing on the economic and commercial ties between the European Union (EU) and the United States (US). Specifically we will address the issues and implications that emerge due to the rise of protectionism in the form of trade barriers and try to analyze the consequences and the expected outcomes. The analysis consists of five sections: The first chapter focuses on Free Trade Agreements and in particular investigates the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). The analysis also provides some results of existing studies regarding TTIP’s impact on both the partners and the rest of the world. The second chapter examines and focuses on the transatlantic trade between the US and EU. The third chapter refers to Trade Wars, the theory behind them, historic references and outcomes and the role that the new US administration is playing to the international developments. The fourth chapter is consisted of the micro economic analysis perspective which will try to explain why governments implement tariffs and will exam if those tariffs can be beneficial to the economies and if so, under what circumstances. In the last chapter conclusions derived from the study are briefly discussed.
Η παρούσα διπλωματική εργασία παρέχει μια επισκόπηση της διατλαντικής σχέσης, εστιάζοντας στους οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ). Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε τα ζητήματα και τις επιπτώσεις που προκύπτουν από την άνοδο του προστατευτισμού υπό τη μορφή εμπορικών εμποδίων θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις συνέπειες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η ανάλυση αποτελείται από πέντε τμήματα: Το πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών και συγκεκριμένα διερευνά τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP). Η ανάλυση παρέχει επίσης ορισμένα αποτελέσματα των υφιστάμενων μελετών σχετικά με τον αντίκτυπο της TTIP τόσο στους εταίρους όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει και επικεντρώνεται στο διατλαντικό εμπόριο μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στους εμπορικούς πολέμους, στη θεωρία πίσω από αυτούς, σε ιστορικές αναφορές και πως κατέληξαν και στον ρόλο που διαδραματίζει η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ στις διεθνείς εξελίξεις. Το τέταρτο κεφάλαιο παραθέτει την πλευρά της μικροοικονομικής ανάλυσης, η οποία θα προσπαθήσει να εξηγήσει γιατί οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν δασμούς και ποσοστώσεις και θα εξετάσει αν αυτές οι τακτικές μπορούν να ωφελήσουν τις οικονομίες και εάν ναι, υπό ποιες συνθήκες. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά τα συμπεράσματα της μελέτης.
Λέξη κλειδί :TTIP
Tariffs
Trade war
Transantlantic partnership
Δασμοί
Διατλαντική συνεργασία
Εμπορικοί πόλεμοι
Διαθέσιμο από :2019-07-11 14:51:01
Ημερομηνία έκδοσης :06-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-07-11 14:51:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kourdoumpas_2019.pdf

Τύπος: application/pdf