ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays on technology transfer and vertical relations in markets
Εναλλακτικός τίτλος :Δοκίμια για τη μεταφορά τεχνολογίας και τις κάθετες σχέσεις σε αγορές
Δημιουργός :Sachtachtinskagia, Sabina
Σαχταχτίνσκαγια, Σαμπίνα
Συντελεστής :Vettas, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Katsoulakos, Ioannis (Εξεταστής)
Gatsios, Konstantinos (Εξεταστής)
Louri, Eleni (Εξεταστής)
Zacharias, Eleftherios (Εξεταστής)
Genakos, Christos (Εξεταστής)
Milliou, Chrysovalantou (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :vii, 116 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7088
Περίληψη :This thesis examines issues related to vertical contracting and to the transfer of technology between upstream and downstream firms. A central motivating example for its first three chapters is a setting where a multi-national enterprise (MNE) operates in a developing country. Such a firm, as the inventor or intellectual property rights owner, considers the transfer or licensing of technology to a firm operating in the downstream local market. Often this takes place in environments where protection of intellectual property rights is imperfect. Such a setting is of particular interest given developments that have recently led to frictions in trade between the USA and China. The present research contributes towards an understanding of how much technology will be transferred by MNEs to the local firms under imperfect property rights protection. An important part of our focus is on if the MNE will choose to transfer technology to more than one downstream firms, simultaneously or sequentially, so that competition between them may help to diminish the moral hazard risks. We approach these questions by creating dynamic models for technology transfer, with endogenously formed market structure, and we examine the equilibrium technology transfer and competition in both Cournot and Bertrand markets.
Η διατριβή αυτή εξετάζει θέματα που σχετίζονται με τα κάθετα συμβόλαια και τη μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ μιας επιχείρησης στο πάνω και στο κάτω τμήμα της αγοράς. Ένα κεντρικό παράδειγμα, για τα τρία πρώτα κεφάλαιά της, είναι η περίπτωση όπου μια πολυεθνική επιχείρηση δραστηριοποιείται σε μια αναπτυσσόμενη χώρα. Μια τέτοια επιχείρηση, ως εφευρέτης ή κάτοχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να αποφασίσει για τη μεταφορά ή την αδειοδότηση τεχνολογίας σε μια κάτω επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην τοπική (τελική) αγορά. Συχνά αυτό συμβαίνει σε ένα περιβάλλον όπου η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ατελής. Ένα τέτοιο πλαίσιο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένων των εξελίξεων που οδήγησαν πρόσφατα σε αναταράξεις στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Η παρούσα έρευνα συμβάλλει στην κατανόηση του βαθμού στον οποίο η τεχνολογία αναμένεται να μεταφερθεί από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στις τοπικές επιχειρήσεις όταν υπάρχει ατελής προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, εξετάζεται εάν η πολυεθνική επιχείρηση θα επιλέξει να μεταφέρει την τεχνολογία σε περισσότερες από μία τοπικές επιχειρήσεις, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, έτσι ώστε ο ανταγωνισμός μεταξύ τους να συμβάλει και στη μείωση του ηθικού κινδύνου. Προσεγγίζουμε αυτά τα ερωτήματα δημιουργώντας δυναμικά υποδείγματα μεταφοράς τεχνολογίας με ενδογενώς διαμορφωμένη δομή της αγοράς, και εξετάζουμε τη μεταφορά τεχνολογίας στην ισορροπία και τον ανταγωνισμό σε αγορές τύπου Cournot και Bertrand.
Λέξη κλειδί :Innovation
Multinationals
Licensing
Technology transfer
Vertical contracts
Καινοτομία
Πολυεθνικές επιχειρήσεις
Αδειοδότηση
Μεταφορά τεχνολογίας
Κάθετες συμβάσεις
Διαθέσιμο από :2019-07-05 09:37:52
Ημερομηνία έκδοσης :06/06/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-07-05 09:37:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sachtachtinskagia_2019.pdf

Τύπος: application/pdf