ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The consequences of the financial crisis on Greece's export activity
Εναλλακτικός τίτλος :Οι συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης στην εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας
Δημιουργός :Christodoulis, Nikolaos
Συντελεστής :Chatzipanagiotou, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Katsimi, Margarita (Εξεταστής)
Tsakloglou, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :76 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7084
Περίληψη :Chapter 1 provides information and insights about the status of the Greek economy before (2005-2010) and during (2011-2017) the financial crisis. Section 1.1 provides information about indicators before crisis in Greece, focusing on Gross Domestic Product per Capita, total factor productivity, public debt, investments, business environment, social protection, healthcare system, and education system before crisis in Greece. Section 1.2 presents details on country's macroeconomic performance during crisis, considering financial adjustment programs, justice system, regulatory framework in the labor market, pension system, healthcare system, and education system. Chapter 2 provides information about the public administration in the Greek economy during the years of the economic crisis. Moreover, details about the shadow economy and corruption in Greece is presented. Chapter 3 provides information about the defining factors of exports, and presenting details about trade in goods and services for Greece and other EU countries. Moreover, information about the comparative price levels and competitiveness around Europe is presented. Finally, labor, healthcare and education indicators are described.Chapter 4 provides information and insights about the status of the Greek economy in the following fields: justice system and bureaucracy, product market regulation, labor market, social protection/pension system, political environment and uncertainty, competitiveness and privatization, banking system and non-performing loans, and taxation system.Chapter 5 presents thesis’ conclusions and results. An overview of the Greek economy metrics described. There is a distinction based on the years where the adjustment programs started and ended.
Το Κεφάλαιο 1 παρέχει πληροφορίες και ιδέες για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας πριν (2005-2010) και κατά τη διάρκεια (2011-2017) της οικονομικής κρίσης. Η ενότητα 1.1 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες πριν την κρίση στην Ελλάδα, εστιάζοντας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά Κεφάλαιο, τη συνολική παραγωγικότητα συντελεστών, το δημόσιο χρέος, τις επενδύσεις, το επιχειρηματικό περιβάλλον, την κοινωνική προστασία, το σύστημα υγείας και το εκπαιδευτικό σύστημα πριν από την κρίση στην Ελλάδα. Στο τμήμα 1.2 παρουσιάζονται λεπτομερή στοιχεία για τις μακροοικονομικές επιδόσεις της χώρας κατά τη διάρκεια κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, το σύστημα δικαιοσύνης, το ρυθμιστικό πλαίσιο στην αγορά εργασίας, το συνταξιοδοτικό σύστημα, το σύστημα υγείας και το εκπαιδευτικό σύστημα.Το Κεφάλαιο 2 παρέχει πληροφορίες για τη δημόσια διοίκηση στην ελληνική οικονομία κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Επιπλέον παρουσιάζονται λεπτομέρειες για τη μαύρη οικονομία και τη διαφθορά στην Ελλάδα.Το Κεφάλαιο 3 παρέχει πληροφορίες για τους καθοριστικούς παράγοντες των εξαγωγών και παρουσιάζει λεπτομέρειες για το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών για την Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τα συγκριτικά επίπεδα τιμών και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Τέλος, περιγράφονται δείκτες εργασίας, υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης.Το κεφάλαιο 4 παρέχει πληροφορίες και ιδέες για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας στους ακόλουθους τομείς: δικαιοσύνη και γραφειοκρατία, ρύθμιση της αγοράς προϊόντων, αγορά εργασίας, κοινωνική προστασία / συνταξιοδοτικό σύστημα, πολιτικό περιβάλλον και αβεβαιότητα, ανταγωνιστικότητα και ιδιωτικοποίηση, τραπεζικό σύστημα και κόκκινα δάνεια , και το φορολογικό σύστημα.Το κεφάλαιο 5 παρουσιάζει τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της διατριβής. Μια επισκόπηση των μετρικών της ελληνικής οικονομίας που περιγράφηκε. Υπάρχει διάκριση με βάση τα έτη στα οποία ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα προσαρμογής.
Λέξη κλειδί :Debt
Investments
Goods
Exports
Services
Χρέος
Επενδύσεις
Αγαθά
Εξαγωγές
Υπηρεσίες
Διαθέσιμο από :2019-07-02 18:16:45
Ημερομηνία έκδοσης :05/09/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-07-02 18:16:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Christodoulis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf