ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Trade imbalances and competitiveness: a comparative analysis of the southern European countries. The case of Greece, Portugal and Spain
Εναλλακτικός τίτλος :Εμπορικές ανισορροπίες και ανταγωνιστικότητα: μια συγκριτική ανάλυση των χωρών της Νότιας Ευρώπης. Η περίπτωση της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας
Δημιουργός :Tourlaki, Iliana
Συντελεστής :Chatzipanagiotou, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Katsimi, Margarita (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7083
Περίληψη :This dissertation attempts to make a comparison of three Southern European countries, i.e. Greece, Portugal and Spain taking into consideration certain aspects of the economy of the comparator countries, such as trade imbalances within the Eurozone, the concept of competitiveness, the interrelation between trade imbalances and economic Growth and thus the key factors that influence a country’s trade performance and compose to a great extent the notion of competitiveness. Thus, competitiveness is associated to economic Growth i.e. the productivity of an economy, which enhances the attraction of Foreign Direct Investments too. Hence, the comparative analysis of the countries named above focuses on the presentation of indicators related to external competitiveness, representative for a country’s trade performance, such as balance of trade, exports shares and unit labor costs, but also on overall competitiveness indicators i.e. structural indicators of the productive efficiency of a country, such as technological endowments, institutional environment, human and physical infrastructure and so on. Greece, Portugal and Spain are three Mediterranean countries, which have similarities, but also differ in terms of population, production possibilities, economic structure and international trade in general. However, they were all hit by the economic crisis, registered large current account i.e. trade deficits, which led to the decline of their competitiveness over the past few years. Finally, recovery came sooner for Portugal and Spain, but for Greece not.
Η διπλωματική επιχειρεί να συγκρίνει τρεις χώρες της Νότιας Ευρώπης, δηλαδή την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες πτυχές της οικονομίας των χωρών σύγκρισης, όπως τις εμπορικές ανισορροπίες εντός της Ευρωζώνης, την έννοια της ανταγωνιστικότητας, την αλληλεξάρτηση μεταξύ των εμπορικών ανισορροπιών και την οικονομική ανάπτυξη και επομένως τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις εμπορικές επιδόσεις μιας χώρας και συνθέτουν σε μεγάλο βαθμό την έννοια της ανταγωνιστικότητας. Έτσι, η ανταγωνιστικότητα συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή με την παραγωγικότητα μιας οικονομίας, η οποία ενισχύει και την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Ως εκ τούτου, η συγκριτική ανάλυση των χωρών που αναφέρονται παραπάνω επικεντρώνεται στην παρουσίαση δεικτών που σχετίζονται με την εξωτερική ανταγωνιστικότητα, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις εμπορικές επιδόσεις μιας χώρας, όπως το εμπορικό ισοζύγιο, τα μερίδια των εξαγωγών, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, αλλά και τους συνολικούς δείκτες ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικής αποδοτικότητας μιας χώρας, όπως τα τεχνολογικά οφέλη, το θεσμικό περιβάλλον, η ανθρώπινη και φυσική υποδομή και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία είναι τρεις μεσογειακές χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν ομοιότητες αλλά διαφέρουν και ως προς τον πληθυσμό, τις δυνατότητες παραγωγής, την οικονομική δομή και το διεθνές εμπόριο γενικότερα. Εντούτοις, όλοι επλήγησαν από την οικονομική κρίση, κατέγραψαν μεγάλο τρεχούμενο λογαριασμό, δηλαδή εμπορικά ελλείμματα, τα οποία οδήγησαν στη μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους τα τελευταία χρόνια. Τέλος, η ανάκαμψη ήρθε νωρίτερα για την Πορτογαλία και την Ισπανία, αλλά όχι για την Ελλάδα.
Λέξη κλειδί :Trade imbalances
Competitiveness
Foreign Direct Investments (FDIs)
Εμπορικές ανισορροπίες
Ανταγωνιστικότητα
Άμεσες ξένες επενδύσεις
Διαθέσιμο από :2019-07-02 15:45:55
Ημερομηνία έκδοσης :06/24/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-07-02 15:45:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tourlaki_2019.pdf

Τύπος: application/pdf