ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Employing different program analysis methods to study the evolution of bugs in OS libraries
Δημιουργός :Mitropoulos, Charalambos Ioannis
Συντελεστής :Xylomenos, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Spinellis, Diomidis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :44 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7073
Περίληψη :The evolution of software bugs has been a well-studied topic in software engineering.We used three different program analysis tools to examine the different versions of two popular sets of programming tools({\sc gnu} Binary and Core utilities),and check if their bugs increase of decrease over time.Each tool is based on a different approach,namely:static analysis,symbolic execution,and fuzzing.In this way we can observe potential differences on the kinds of bugs that each tool detects and examine their effectiveness.To do so,we have performed a qualitative analysis on the results.Overall,our results indicate that we cannot say if bugs either decrease or increase over time and that the tools identify different bug types based on the method they follow.
Η εξέλιξη σφαλμάτων λογισμικού στην τεχνολογία λογισμικού. Χρησιμοποιήσαμε τρία διαφορετικά εργαλεία ανάλυσης προγραμμάτων για να εξετάσει τις διαφορετικές εκδόσεις των δύο δημοφιλήσύνολα εργαλείων προγραμματισμού (Δυαδικά και Κεντρικά βοηθητικά προγράμματα),και ελέγξτε αν τα σφάλματα τους αύξηση της μείωσης με την πάροδο του χρόνου.Κάθε εργαλείο βασίζεται σε ένα διαφορετική προσέγγιση, και συγκεκριμένα:Στατική ανάλυση, συμβολική εκτέλεση, και ασαφής. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παρατηρήσουμε πιθανές διαφορές τα είδη σφαλμάτων που ανιχνεύει κάθε εργαλείο και να εξετάσει την αποτελεσματικότητά τους. Να το πράξουν, έχουμε κάνει μια ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Συνολικά, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι δεν μπορούμε να πούμεαν τα σφάλματα μειώνονται ή αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου και ότι τα εργαλεία εντοπίζουν διαφορετικούς τύπους σφαλμάτων με βάση τη μέθοδο που ακολουθούν.
Λέξη κλειδί :Static analysis
Symbolic execution
Program analysis
Στατική ανάλυση
Συμβολική εκτέλεση
Ανάλυση προγραμμάτων
Διαθέσιμο από :2019-06-25 13:50:42
Ημερομηνία έκδοσης :06/24/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-06-25 13:50:42
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mitropoulos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf