ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The folded normal distribution
Δημιουργός :Λάμπρου, Σταματία Μαρία
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7051
Περίληψη :Η Στατιστική είναι μια πολύπλευρη επιστήμη με μεγάλο εύρος εφαρμογών σε βιομηχανική και τεχνολογική κλίμακα. Στην παρούσα εργασία θα γίνει παρουσίαση κάποιων βασικών στατιστικών εννοιών, με ιδιαίτερη εστίαση στο τμήμα των κατανομών και ειδικά της "Αναδιπλωμένης' κανονικής κατανομής. Αρχικά θα παρατεθούν κάποιες στοιχειώδεις έννοιες στατιστικής για την καλύτερη κατανόηση των ορολογιών που θα χρησιμοποιηθούν και στην συνέχεια θα ακολουθήσει αποκλειστική αναφορά στην Αναδιπλωμένη κανονική κατανομή. Θα παρουσιαστεί η μορφή της, οι εξισώσεις που την περιγράφουν, καθώς και κάποια χαρακτηριστικά μεγέθη της. Θα μελετηθεί η μορφή της ως μοντέλο μιας μεταβλητής και θα γίνει επέκταση στην m μεταβλητών πολυμεταβλητή της μορφή. Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν κάποιες άλλες κατανομές και θα γίνει συσχέτισής της με αυτές. Θα παρουσιαστεί ο τρόπος μετάβασης από την μια κατανομή στην άλλη και τα αντίστοιχα σφάλματα που εισάγονται κατά την μετατροπή. Τέλος, θα παρουσιαστούν κάποιες από τις εφαρμογές της στην σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία και η συνεισφορά της στην πρόοδο των συστημάτων ελέγχου ποιότητας και βελτιστοποίησης διεργασιών.
Statistics is a multidisciplinary science with a wide range of applications, both in the industrial and technological world. This project refers to the presentation of basic statistical aspects with exceptional regard to the distributions and especially the folded normal distribution. Initially, basic statistical terms will be presented and explained in order to achieve better comprehension of the following analysis. An exclusive analysis of the folded normal distribution will take place with respect to its statistical curves, equations and fundamental terms. An evaluation of the univariate, bivariate and multivariate form of the folded normal distribution shall be discussed and presented. Following the above, more distributions shall be presented and there will be a connection between them and the folded normal distribution. The conversion of the folded normal distribution to any other distribution causes additional errors or conversion constants which will be discussed in the current project. Finally, there shall be an extent discussion on the contribution of the folded normal distribution in terms of statistical and quality control, which play an important role in modern technological world΄s production and construction.
Λέξη κλειδί :Διπλωμένη κανονική κατανομή
Folded normal distribution
Διαθέσιμο από :2019-06-08 11:14:41
Ημερομηνία έκδοσης :06/07/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-06-08 11:14:41
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lambrou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf