ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The reform of governmental accounting systems in Greece: evaluating the process and the outcomes
Εναλλακτικός τίτλος :Η μεταρρύθμιση στα λογιστικά συστήματα της κεντρικής κυβέρνησης στην Ελλάδα: αξιολόγηση της διαδικασίας και του αποτελέσματος
Δημιουργός :Karatzimas, Sotirios
Καρατζήμας, Σωτήριος
Συντελεστής :Κοέν, Σάνδρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Βενιέρης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καραμάνης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Φίλος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Δεδούλης, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :203 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7035
Περίληψη :Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής έρευνας είναι διττός: να διερευνήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο η κεντρική κυβέρνηση της Ελλάδος προχώρησε στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στα λογιστικά της συστήματα, και να αξιολογήσει, το αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων μέχρι στιγμής. Από τη στιγμή που η μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού εγκαταλείφθηκε, η αξιολόγηση του αποτελέσματος αναφέρεται κυρίως στη μεταρρύθμιση των λογιστικών προτύπων. Η τελευταία, αξιολογείται σε όρους αυξημένης ποιότητας και χρησιμότητας στη λήψηαποφάσεων, της παρεχόμενης στους χρήστες πληροφόρησης.
The scope of this doctoral research is twofold: To explore the framework under whichthe Greek central government proceed into implementing its accounting systems’reform, and to evaluate the outcome of the reforms so far. Since the state budget’sreform was abandoned, the evaluation of the outcome mainly refers to the accountingstandards reform, which is assessed in terms of increased quality and decision usefulnessof the information provided to users.
Λέξη κλειδί :Κρατικός προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός προγραμμάτων
Τροποποιημένη ταμειακή λογιστική
State budget
Programme budgeting
Modified cash basis
Διαθέσιμο από :2022-05-10
Ημερομηνία έκδοσης :2015
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-05-10 10:06:13
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karatzimas_2019.pdf

Τύπος: application/pdf