ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Branding και πιστότητα πελάτη στην αγορά τροφίμων
Εναλλακτικός τίτλος :Branding and customer loyalty in the food market
Δημιουργός :Σκαρλατίδη, Αλεξάνδρα
Συντελεστής :Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Καραντινού, Καλυψώ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7034
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εξετάζει τη σχέση μεταξύ branding και πιστότητας πελάτη στον τομέα των τροφίμων. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την πιστότητα του πελάτη σε ένα brand της αγοράς τροφίμων και να εξετασθεί η βαρύτητα του καθενός εξ αυτών, έτσι ώστε να βρεθεί μια αποδοτικότερη στρατηγική branding που θα ενισχύσει την πιστότητα του καταναλωτή. Θα προσπαθήσει να αναδείξει, δηλαδή, τους παράγοντες του brand που τείνουν να επηρεάσουν περισσότερο την πιστότητα στην αγορά τροφίμων, σε σχέση με τους υπόλοιπους.Οι στόχοι της εργασίας αφορούν στη μέτρηση της πιστότητας των καταναλωτών σε επώνυμες μάρκες τροφίμων που προτιμούν συστηματικά, στη μέτρηση της πρόθεσης για σύσταση της αγαπημένης τους μάρκας τροφίμων σε φίλους/ γνωστούς, τη μέτρηση της άποψης των καταναλωτών για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που φέρουν την ίδια ποιότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα επώνυμα προϊόντα. Ακόμα θα προχωρήσουμε στη μέτρηση της επιρροής προωθητικών ενεργειών σε σχέση με την πιστότητα στη μάρκα, αλλά και στη μέτρηση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τη θετική άποψη του καταναλωτή για μια μάρκα τροφίμων (ποιότητα, τιμή, ιστορία, διαφήμιση και αναγνωρισιμότητα, προωθητικές ενέργειες, ονομασία εταιρίας και χώρα παράγωγης).Για τους σκοπούς της έρευνας, συστάθηκε οργανωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο διατέθηκε στους ερωτώμενους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «Google Forms». Το δείγμα ήταν τυχαίο και το αποτέλεσαν συνολικά 362 άτομα, εκ των οποίων 239 γυναίκες και 123 άνδρες, που μένουν στην Ελλάδα και επισκέπτονται σούπερ μαρκετ για αγορά τροφίμων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS και αποτελείται από ανάλυση δημογραφικών, περιγραφικές αναλύσεις, χ2 tests, t- tests, Anova tests και γραμμικές παλινδρομήσεις.Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα, ανέδειξαν την αντιλαμβανόμενη ποιότητα της μάρκας σαν το βασικότερο παράγοντα επιρροής της πιστότητας, μαζί με τη συσκευασία και την ονομασία της εταιρίας στην οποία ανήκει η μάρκα. Σημαντικός αναδείχτηκε και ο παράγοντας τιμή. Τέλος, η έρευνα φανέρωσε την αυξανόμενη τάση των καταναλωτών προς την αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στον κλάδο τροφίμων.
This paper examines the relationship between branding and customer loyalty in the food market. The aim of the diploma thesis is to identify the factors that affect the customers loyalty to a brand in the food market and to examine the gravity of each of them in order to find a more efficient branding strategy that will enhance customer loyalty. It will try to highlight the factors of the brand that tend to affect loyalty in the food market more than others.
Λέξη κλειδί :Μάρκα
Πιστότητα
Μάρκετινγκ
Branding
Customer loyalty
Marketing
Διαθέσιμο από :2019-05-10 19:05:34
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-05-10 19:05:34
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skarlatidi_2019.pdf

Τύπος: application/pdf