ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Crime and unemployment in 2010 – 2017: the case of Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Έγκλημα και ανεργία στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 2010 - 2017
Δημιουργός :Tzamakou, Dimitra
Συντελεστής :Palivos, Theodore (Επιβλέπων καθηγητής)
Kyriazidou, Aikaterini (Εξεταστής)
Philippopoulos, Apostolis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :28 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7026
Περίληψη :This study investigates the relationship between ten categories of committed crime and unemployment in Greece both nationally and regionally from 2010 to 2017 using a simple linear regression model. It is found that five crime categories are positively related to unemployment both nationally and regionally but only one of them, which is violation of gun law, is statistically significant. The other five crime categories are negatively related to unemployment. The regression results make it difficult to support the assertion that increases in unemployment result in increases in the number crimes committed in general.
Η εργασία αυτή διερευνά τη σχέση μεταξύ δέκα κατηγοριών διαπραχθέντων εγκλημάτων και ανεργίας στην Ελλάδα τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο από το 2010 έως το 2017 χρησιμοποιώντας ένα απλό μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης. Διαπιστώνεται ότι πέντε κατηγορίες εγκληματικών πράξεων συνδέονται θετικά με την ανεργία τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά μόνο μία από αυτές, η οποία είναι η παραβίαση του νόμου περί πυροβόλων όπλων, είναι στατιστικά σημαντική. Οι άλλες πέντε κατηγορίες εγκλημάτων σχετίζονται αρνητικά με την ανεργία. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης καθιστούν δύσκολη την υποστήριξη του ισχυρισμού ότι η αύξηση της ανεργίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εγκλημάτων που διαπράττονται γενικά.
Λέξη κλειδί :Crime
Unemployment
Greece
Έγκλημα
Ανεργία
Ελλάδα
Διαθέσιμο από :2019-04-23 19:44:04
Ημερομηνία έκδοσης :04/08/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-23 19:44:04
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tzamakou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf