ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της ύπαρξης κύριου ρυθμιστή στη διαμόρφωση του κόστους των δανείων για χρηματοδότηση έργων
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of syndication structure on project finance loan spreads
Δημιουργός :Κωστή, Ιωάννα
Συντελεστής :Τσούμας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7025
Περίληψη :Θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η επίδραση που έχει η δομή της κοινοπραξίας, δηλαδή, η ύπαρξη τράπεζας σε ρόλο κύριου ρυθμιστή, lead arranger ή book runner, ο αριθμός των τραπεζών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία κλπ, στη διαμόρφωση του κόστους δανεισμού στις περιπτώσεις χορήγησης δανείων για Χρηματοδότηση Έργων. Αναλύοντας ένα δείγμα 2,234 δανείων για χρηματοδότηση έργων συνολικής αξίας 866 δις δολαρίων Αμερικής και έτος έκδοσης από το 2004 έως και το 2018, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η παρουσία έστω και μίας τράπεζας που αναλαμβάνει το ρόλο του κύριου ρυθμιστή σε ένα κοινοπρακτικό δάνειο για χρηματοδότηση έργων σχετίζεται με ακριβότερο δανεισμό για την υλοποίηση του έργου. Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των τραπεζών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία και η ύπαρξη τραπεζών οι οποίες παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσα σε αυτή εμφανίζουν αρνητική συσχέτιση με το περιθώριο κινδύνου.
Subject of this thesis is to examine the impact that the syndication structure, that is, the existence of a lead arranger or a book runner, the number of participating banks etc., has on project finance loan spreads. Using a sample of 2,234 project finance loans worth 866 billion dollars arranged from 2004 to 2018, we demonstrate that the existence of at least one bank with the role of the lead arranger in a project finance syndicated loan is related to a higher financing cost. On the other hand, the number of participating banks in the syndication as well as the existence of a bank that provides consulting services are negatively related to project finance loan spreads.
Λέξη κλειδί :Χρηματοδότηση έργων
Κοινοπρακτικό δάνειο
Περιθώριο κινδύνου
Κύριος ρυθμιστής
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού
Project finance
Syndicated loan
Spread
Lead arranger
Special purpose vehicle (SPV)
Διαθέσιμο από :2019-04-20 22:51:09
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-20 22:51:09
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kosti_2018.pdf

Τύπος: application/pdf