ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Life insurance demand determinants for the case of Greece, a VECM approach
Εναλλακτικός τίτλος :Οι καθοριστικοί παράγοντες ζήτησης ασφάλισης ζωής για την περίπτωση της Ελλάδος, μια VECM προσέγγιση
Δημιουργός :Ntoulias, Ioannis
Συντελεστής :Tzavalis, Elias (Επιβλέπων καθηγητής)
Sakellaris, Plutarchos (Εξεταστής)
Pagratis, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94 σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7024
Περίληψη :The matter of life insurance demand determinants is something that has been troubling a great number of researchers all around the globe. References have been madeto various factors which may or may not drive the life insurance business. The scopeof this thesis is to use some of the latest and most widely accepted econometric techniques in order to reach certain conclusions regarding not only the identity of lifeinsurance demand determinants for the case of Greece, but also the nature of theireffect on the life insurance business. After that, things get even more interestingwhen an effort is being made to construct an ECM, Error Correction Model, particularly a VECM, Vector Error Correction Model in order to be able to forecast into the future. Forecasting lies within further future research suggestions, since this has been decided not to be feasible due to the limited dataset.
Το ζήτημα των καθοριστικών παραγόντων της ζήτησης για ασφάλιση ζωής είναι κάτι που έχει κρατήσει προβληματισμένους τους περισσότερους ερευνητές σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουν γίνει αναφορές σε διάφορους παράγοντες που μπορούν, ή όχι, να κατευθύνουν τον κλάδο της ασφάλισης ζωής. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η χρήση ορισμένων εκ των πιο πρόσφατων και ευρύτερα αποδεκτών οικονομετρικών τεχνικών προκειμένου να προκύψουν ορισμένα συμπεράσματα όσον αφορά όχι μόνο στην ταυτοποίηση των καθοριστικών παραγόντων της ζήτησης για ασφάλιση ζωής για την περίπτωση της Ελλάδος, αλλά και στη φύση τους σχετικά με την επιρροή τους στην ασφάλιση ζωής. Μετά από αυτό, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα μέσω της διαδικασίας κατασκευής ενός ECM, Μοντέλο Διόρθωσης Σφαλμάτων, συγκεκριμένα ένα VECM, Διανυσματικό Μοντέλο Διόρθωσης Σφαλμάτων, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να προβλέψουμε το μέλλον. Η πρόβλεψη βρίσκεται μέσα σε περαιτέρω / μελλοντικές προτάσεις για έρευνα, δεδομένου ότι αυτό αποφασίστηκε να μην είναι εφικτό λόγω του περιορισμένου συνόλου δεδομένων.
Λέξη κλειδί :Life
Insurance
Demand
Time series
Cointegration
Ζωή
Ασφάλιση
Ζήτηση
Χρονοσειρές
Συνολοκλήρωση
Διαθέσιμο από :2019-04-19 10:41:37
Ημερομηνία έκδοσης :04/15/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-19 10:41:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ntoulias_2019.pdf

Τύπος: application/pdf