ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα εργαλεία & ο ρόλος της ηγεσίας για μια επιτυχημένη συνεργασία μάρκετινγκ - πωλήσεων
Εναλλακτικός τίτλος :The tools & the role of leadership for a successful marketing-sales cooperation
Δημιουργός :Σβόλης, Γεώργιος
Svolis, George
Συντελεστής :Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA part time
Φυσική περιγραφή :104 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη σημασία του όρου ηγεσία και να αναλύσει διεξοδικά τη βαρύτητα και τις μορφές των ενεργειών μάρκετινγκ και πωλήσεων στον τομέα της προμήθειας καυσίμων, λοιπών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Παρουσιάζεται μία καταγραφή του ρόλου της ηγεσίας μέσα στην επιχείρηση, πώς επιδρά στη στρατηγική μάρκετινγκ - πωλήσεων και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και οι στρατηγικές μάρκετινγκ και πωλήσεων των καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων.
This thesis aims to present the importance of the term leadership and to thoroughly analyze the importance and forms of marketing and sales activities in the field of fuel, other products and services. A record of the role of leadership within the business is presented, how it affects the marketing strategy, and the characteristics and strategies of marketing and sales of consumer and industrial products are analyzed
Λέξη κλειδί :Ηγεσία
Μάρκετινγκ
Πωλήσεις
Καταναλωτικά προϊόντα
Βιομηχανικά προϊόντα
Leadership
Marketing
Sales
Consumer products
Industrial products
Ημερομηνία έκδοσης :29-03-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :29-03-2019
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Svolis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Svolis_2019_ppt.pdf

Τύπος: application/pdf