ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η xρήση των δεδουλευμένων στην αποτίμηση της χρηματιστηριακής αξίας των επιχειρήσεων και διαφορές στις επιδράσεις κερδών και λογιστικής αξίας ανά χώρα και ανά κλάδους: η περίπτωση του Βελγίου και της Ελλάδος
Εναλλακτικός τίτλος :The use of accruals in the valuation of stock market value of businesses and differences in gain effects and book value by country and branch: the case of Belgium and Greece
Δημιουργός :Αγγελόπουλος, Χρήστος
Συντελεστής :Χέβας, Δημοσθένης (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Καραμπίνης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6997
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με το θέμα της χρήσης των δεδουλευμένων στην αποτίμηση της χρηματιστηριακής αξίας των επιχειρήσεων ως επιπλέον πληροφόρησης σε σχέση με το μη κανονικό εισόδημα και τη λογιστική αξία. Στο θεωρητικό μέρος συζητείται η έννοια και η σημασία των δεδουλευμένων και η χρήση τους στην αποτίμηση. Στο εμπειρικό μέρος εξετάζεται κατά πόσο οι επιδράσεις της κερδοφορίας (συνολικής και αποσυντεθειμένης) και της λογιστικής αξίας διαφοροποιούνται ανά χώρα και ανά κλάδο. Σε δείγμα 213 επιχειρήσεων από Βέλγιο (77 επιχειρήσεις) και Ελλάδα (154 επιχειρήσεις) από 8 διαφορετικούς κλάδους, όπως έγινε η σχετική κατάταξη, βρέθηκε πράγματι ότι υπάρχουν διαφορές και ανάμεσα στις χώρες και ανάμεσα στους κλάδους. Μάλιστα, η διαφορά ανάμεσα στις χώρες ήταν μεγάλη και ανέδειξε το θέμα της ετερογένειας και μεταξύ χωρών, που μπορεί να υπάρχει, και όχι μόνο μεταξύ κλάδων, κάτι που είναι φυσικό λόγω της διαφορετικής φύσης των εργασιών τους. Η ετερογένεια μεταξύ χωρών δεν υπάρχει μόνο λόγω μεγέθους, αλλά και λόγω διαφορετικών οικονομικών συνθηκών, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Βρέθηκε, επίσης, ότι η προβλεπτική ικανότητα των υποδειγμάτων αποτίμησης αυξάνεται σημαντικά όταν αυτά εκτιμώνται ξεχωριστά για κάθε χώρα ή για κάθε κλάδο, ενώ η προσθήκη των δεδουλευμένων προσφέρει κάποια επιπλέον πληροφορία στους επενδυτές και για τις δύο χώρες, παρόλο τις όποιες διαφορές τους, αναδεικνύοντας την σημασία τους στο θέμα της αποτίμησης της χρηματιστηριακής αξίας.
This diploma thesis deals with the issue of the useaccruals on the valuation of the stock market value of the companies asadditional information on non-regular income and book value. The theoretical part refers to the meaning and importance of accruals and thetheir use in valuation. The empirical part examines whether the effects ofprofitability (total and disintegrated) and book valuedifferentiate by country and industry. On a sample of 213 enterprises from Belgium(77 enterprises) and Greece (154 enterprises) from 8 different sectors,it was found that there are differences between countries and between industries. Indeed, the difference between countrieswas great and highlighted the issue of heterogeneity among countries, which may exist, and not just between branches, something that is natural because of the differentnature of their work. Cross-country heterogeneity is not only due tosize, but also due to different economic conditions, such asin this case. It was also found that the predictive capacityof valuation models is significantly increased when they are separately valued foreach country or industry, while the addition of accruals offers someadditional information to investors for both countries, howevertheir differences, highlighting their importance in the issue of valuation ofmarket value.
Λέξη κλειδί :Δεδουλευμένα
Αποτίμηση
Χρηματιστηριακή αξία
Accruals
Valuation
Market value
Διαθέσιμο από :2019-04-08 00:08:01
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-08 00:08:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Angelopoulos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf