ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :H ευέλικτη μεθοδολογία (Agile) και οι εφαρμογές της σε έργα έρευνας και ανάπτυξης
Εναλλακτικός τίτλος :The Agile approach to R&D projects
Δημιουργός :Αναστασίου, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Ιωαννίδης, Αντώνιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :ΜΒΑ μερικής φοίτησης
Φυσική περιγραφή :84 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία μελετά τις ευέλικτες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού σε έργα έρευνας και ανάπτυξης λογισμικού. Πραγματοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική έρευνα, μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων, σε εταιρείες που έχουν υιοθετήσει τις ευέλικτες μεθόδους. Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει τις εφαρμογές των ευέλικτων μεθόδων, τη βελτίωση της απόδοσης και να συνδέσει τις ευέλικτες μεθόδους με την καινοτομία λογισμικού.
The essay evaluates the Agile methods of software development in software research and development projects. Quantitative and qualitative research, through questionnaires and interviews, was conducted on companies that have adopted flexible methods. The purpose of the research is to study the applications of Agile methodology, improve performance and correlate agile methods to software innovation.
Λέξη κλειδί :Ευέλικτη μέθοδος
Λογισμικό
Agile
Agile methodology
Research and development (R&D)
Software
Ημερομηνία :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :09-04-2019
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anastasiou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf