ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θέματα κατάχρησης αγοράς στον ενεργειακό τομέα και τρόποι αντιμετώπισής της
Εναλλακτικός τίτλος :Market abuse in the energy sector and protection measures
Δημιουργός :Δροσινού, Μαρία
Συντελεστής :Ταρνανίδου, Χριστίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Τρούλη, Εμμανουέλα (Εξεταστής)
Γκόρτσος, Χρήστος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Με την επιχορήγηση της εταιρείας "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.". MBA μερικής φοίτησης 2016-2018
Φυσική περιγραφή :75 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6968
Περίληψη :Ο κλάδος της ενέργειας αποτελεί σήμερα ίσως τον πλέον αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας. Σε κοινοτικό επίπεδο έχει ήδη δομηθεί το νέο μοντέλο της ενεργειακής αγοράς που στόχο έχει την ολοκλήρωση μίας ενιαίας πανευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού μοντέλου και για την αποτελεσματική λειτουργία αυτού, προβλέπεται η ίδρυση από τα κράτη - μέλη Χρηματιστηρίων ενέργειας, τα οποία θα διαχειρίζονται μία ή και περισσότερες αγορές ενέργειας με συνθήκες διαφάνειας. Αυτή ακριβώς την διαφάνεια και την ακεραιότητα που ο ευρωπαϊκός νομοθέτης αναζητά μέσω της ίδρυσης Χρηματιστηρίων, συμπληρώνει με την υιοθέτηση ενός πλέγματος Κανονισμών και Οδηγιών που αφορούν στην αντιμετώπιση της κατάχρησης της ενεργειακής αγοράς.Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει διακρίνει τη ρύθμιση του θέματος της κατάχρησης αγοράς για τα ενεργειακά προϊόντα. Συγκεκριμένα, έχει υπάγει τα προϊόντα της φυσικής αγοράς στον Κανονισμό για την κατάχρηση αγοράς στην χοντρική αγορά ενέργειας ( Κανονισμός REMIT) και τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα στις ρυθμίσεις περί κατάχρησης αγορά της Χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας (Κανονισμός MAR). Ωστόσο, έχει υπάγει σε κοινές ειδικές απαιτήσεις αναφοράς και διαφάνειας το σύνολο όλων των προϊόντων της ενεργειακής αγοράς. Στόχος, ωστόσο, και των δύο Κανονισμών είναι η αντιμετώπιση των φαινομένων κατάχρησης της αγοράς δια της απαγόρευσης της χειραγώγησης της αγοράς ή της απόπειρας χειραγώγησης αυτής καθώς και της απαγόρευσης κατάχρησης προνομιακών/εμπιστευτικών πληροφοριών. Τα δύο ως άνω Κανονιστικά πλαίσια καθίστανται όλο και περισσότερο αλληλεξαρτώμενα λόγω των κοινών συναλλακτικών σκοπών που εξυπηρετούν. Οι δε εποπτικές αρχές των δύο αγορών λειτουργούν σε ένα κλίμα συντονισμού και συνεργασίας με στόχο να επιτύχουν την πληρέστερη και πλέον αποτελεσματική προστασία της ενεργειακής αγοράς.
The energy sector is today one of the most growing branches of the economy. The new energy market model in the European Union aims to develop a single energy market in Europe.In the context of this new European model and for its effective operation, it is envisaged that the energy markets of the member states shall operate on a transparent basis through energy stock markets.The European legislator complements the transparency and integrity that seeks through the establishment of stock exchanges with the adoption of a set of Regulations and Directives for the confrontation of the abuse of the energy market.European legislation has distinguished the regulation of market abuse for energy products. In particular, it has placed the products of the natural market in the Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency (REMIT Regulation) and the financial instruments of energy in the market abuse laws of the financial Regulation (MAR Regulation). However, it has brought to common specific reporting requirements all the products of the energy market.However, both regulations aim at confronting market abuse by banning market manipulation or the attempting to manipulate the market as well as by banning the disclosure of inside information.The two regulatory frameworks become increasingly interdependent because of their common purposes. The supervisory authorities of the two markets operate in a climate of co-ordination and cooperation aimed at achieving the fullest and most effective protection of the energy market.
Λέξη κλειδί :Ενέργεια
Εμπιστευτικές πληροφορίες
Χειραγώγηση αγοράς
Energy
REMIT
MAR
Insider information
Market manipulation
Διαθέσιμο από :2019-03-31 23:29:42
Ημερομηνία έκδοσης :03/15/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-31 23:29:42
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Drosinou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf