ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες που επηρεάζουν την τραπεζική κερδοφορία: μια θεωρητική ανασκόπηση
Εναλλακτικός τίτλος :Factors affecting bank profitability: a theoretical review
Δημιουργός :Σφουντούρη, Δέσποινα Παναϊλα
Συντελεστής :Παγκράτης, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Λουρή - Δενδρινού, Ελένη (Εξεταστής)
Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xi, 82 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6965
Περίληψη :Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε στο τέλος του 2007 ανέδειξε μια σειρά από παθογένειες, προβληματικές διαστάσεις και ουσιώδεις αδυναμίες των οικονομικών συστημάτων με τα χρηματοπιστωτικά συστήματα να αντιμετωπίζουν αύξουσας σημασίας προβλήματα σε αρκετά επίπεδα. Η κερδοφορία, η κεφαλαιακή επάρκεια και η δυσπιστία επενδυτών και νοικοκυριών είναι ορισμένα από τα σημαντικότερα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης μέχρι και σήμερα, σε βαθμό τέτοιο που η νομισματική πολιτική δεν έχει ακόμα επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα αποφάσεων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η θεωρητική ανασκόπηση επί των παραγόντων που επηρεάζουν την τραπεζική κερδοφορία. Στο πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος επίτευξης της κερδοφορίας από τα τραπεζικά συστήματα καθώς και η πορεία της κερδοφορίας του τα τελευταία χρόνια. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών οι οποίοι είναι διαχωρισμένοι ανά βασική πηγή προέλευσης. Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει αποκλειστικά τον παράγοντα της νομισματικής πολιτικής ως αρκετά καθοριστικό για την τραπεζική κερδοφορία κι εκτός από την σχετική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, παρουσιάζεται επίσης και ο μηχανισμός ενάσκησης της νομισματικής πολιτικής. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων από το σύνολο της θεωρητικής ανασκόπησης καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Βασικό συμπέρασμα της παρούσας μελέτης είναι ότι η κερδοφορία των τραπεζών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την νομισματική πολιτική δεδομένου ότι τα επιτόκια, ως κεντρικό εργαλείο διαχείρισης των εσόδων και των εξόδων της τράπεζας, είναι ίσως το μοναδικό άμεσο στοιχείο που επηρεάζει κατευθείαν τα έσοδα των τραπεζών. Κι έτσι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να μπορεί να αναπροσαρμόζεται και στις ανάγκες του τραπεζικού συστήματος διαφορετικά η κερδοφορία των τραπεζών θα παραμείνει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
The economic crisis that started at the end of 2007 highlighted a series of pathogens, problematic dimensions and substantial weaknesses in financial systems. The profitability, capital adequacy and distrust of investors and households are some of the most important issues facing Europe's financial system, to such an extent that monetary policy has not yet returned to pre-decision levels. The purpose of this study is a theoretical review of the factors that affect bank profitability. The first and introductory chapter analyzes how the banking systems are achieving profitability as well as the course of its profitability in recent years. In the second chapter we present the factors that affect the profitability of the banks, which are separated by a basic source of origin. The third chapter deals exclusively with monetary policy as a key determinant of bank profitability, and in addition to the literature review, we analyze the mechanism that monetary policy is exercised by Central Banks. The study concludes with summarizing the conclusions from the entire theoretical background as well as with proposals for future research. The main conclusion of this study is that the profitability of banks is heavily influenced by monetary policy since interest rates, may be the only factor that directly affects bank revenues. And so monetary policy should be able to adapt to the needs of the banking system, otherwise the profitability of banks will remain at historically low levels.
Λέξη κλειδί :Κερδοφορία
Τραπεζικός τομέας
Βραχυχρόνια επιτόκια
Μακροχρόνια επιτόκια
ROA
Profitability
Banking
Monetary policy
Short-term interest rates
Long-term interest rates
Διαθέσιμο από :2019-03-29 18:23:36
Ημερομηνία έκδοσης :03/29/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-29 18:23:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sfountouri_2019.pdf

Τύπος: application/pdf