ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :How leader’s self-criticism can influence employees’ creativity, voice and engagement through politics perceptions
Εναλλακτικός τίτλος :Πώς η αυτοκριτική του ηγέτη μπορεί να επηρεάσει την δημιουργικότητα, την έκφραση και την αφοσίωση των εργαζομένων, μέσω της αντίληψης πολιτικών επιρροών
Δημιουργός :Markaki, Christina
Συντελεστής :Kapoutsis, Ilias (Επιβλέπων καθηγητής)
Papadakis, Vassilis (Εξεταστής)
Bourantas, Dimitris (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA full time - 2018
Φυσική περιγραφή :53 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6944
Περίληψη :The achievement of favorable work-outcomes by employees is emerging as a critical organizational issue, especially as organizations struggle to respond to what is a continuously changing environment. The role of effective Leadership has been widely examined for its influence on employee behavior and feelings. The purpose of this study is to contribute to Leadership and Organization Behavior literature by examining a very well-defined Leader behavior, the act of Self-Criticism, and its influence on three employee work outcomes – Creativity, Voice and Engagement. The study also aims to contribute on research that explores the relationship among Leadership, context, and work outcomes, as it uses employee perception of organizational politics as the mediator variable to explain the aforementioned relationship. To address my objectives, I conducted an online survey (N= 152) using Prolific Academic - an online labor marketplace. I demonstrated that Leader Self-Criticism has a positive direct effect on employee Creativity, Voice, Engagement and Organizational Politics Perceptions and that the later, indeed, acts as a mediator variable. The theoretical and managerial implications of the findings are discussed in relation to Organizational Change, Leadership and the Positive Psychology movement.
Η επίτευξη ευνοϊκών εργασιακών αποτελεσμάτων από τους εργαζόμενους αναδύεται ως ένα κρίσιμο οργανωσιακό ζήτημα, καθώς οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να ανταποκριθούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ο ρόλος της αποτελεσματικής ηγεσίας έχει εξεταστεί ευρέως για την επιρροή του στη συμπεριφορά και τα συναισθήματα των εργαζομένων.Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι να συμβάλει στην βιβλιογραφία περί Ηγεσίας και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, εξετάζοντας μια πολύ καλά καθορισμένη συμπεριφορά του ηγέτη, την άσκηση αυτοκριτικής, και την επιρροή της σε τρία εργασιακά αποτελέσματα- την δημιουργικότητα, τη φωνή και την αφοσίωση των εργαζομένων. Επίσης, η εργασία αυτή στοχεύει να συμβάλει στην διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ηγεσίας, περιβάλλοντος και εργασιακών αποτελεσμάτων, καθώς εξετάζει την αντίληψη των εργαζομένων περί πολιτικών επιρροών ως επεξηγηματική μεταβλητή της προαναφερθείσας σχέσης.Για να εξετάσω τις υποθέσεις μου, διεξήγαγα μια ηλεκτρονική έρευνα (N = 152) χρησιμοποιώντας το Prolific Academic - μια ηλεκτρονική πλατφόρμα πρόσληψης συμμετεχόντων. Η έρευνα μου επέδειξε ότι η αυτοκριτική του ηγέτη έχει άμεση θετική επίδραση στην δημιουργικότητα, τη φωνή, την αφοσίωση των εργαζομένων και ότι η αντίληψη των εργαζομένων περί πολιτικών επιρροών πράγματι ενεργεί ως επεξηγηματική μεταβλητή. Οι θεωρητικές και διοικητικές επιπτώσεις των ευρημάτων, συζητούνται σε σχέση με την οργανωτική αλλαγή, την ηγεσία και το κίνημα θετικής ψυχολογίας.
Λέξη κλειδί :Leadership
Perceptions of politics
Self-criticism
Organizational behavior
Work outcomes
Ηγεσία
Πολιτική συμπεριφορά
Αυτοκριτική
Οργανωσιακή συμπεριφορά
Εργασιακά αποτελέσματα
Διαθέσιμο από :2019-03-30 13:14:29
Ημερομηνία έκδοσης :10/16/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-03-30 13:14:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Markaki_2018.pdf

Τύπος: application/pdf