ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βαθμός συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τις βάσεις επιμέτρησης και τις γνωστοποιήσεις που απαιτεί το Δ.Λ.Π. 16 "Ενσώματα Πάγια": εμπειρική μελέτη στις εισηγμένες επιχειρήσεις του Χ.Α.Α.
Δημιουργός :Μίχα, Στεφανία
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Αναγνωστοπούλου, Σεράϊνα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :98σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται ο βαθμός συμμόρφωσης των ελληνικών εταιριών ως προς τις βάσεις επιμέτρησης (measurement compliance) και ως προς τις γνωστοποιήσεις (disclosure compliance) οι οποίες απαιτούνται από τα ΔΠΧΠ και πρέπει να αναφέρονται στην ετήσια έκθεση. Από ένα δείγμα 85 ελληνικών εισηγμένων εταιριών για τη χρήση 2011, κατασκευάστηκε ένας συντελεστής συμμόρφωσης χρησιμοποιώντας συνολικά 29 στοιχεία από δύο λίστες βάσεων επιμέτρησης και γνωστοποιήσεων που αφορούν το ΔΛΠ 16 "Ενσώματα Πάγια". Η ανάλυση αποκαλύπτει ένα επίπεδο συμμόρφωσης 49.11% ως προς την επιμέτρηση και 56.88% ως προς τη γνωστοποίηση. Εφαρμόστηκαν μονομεταβλητά τεστ και ένα πολυμεταβλητό μοντέλο παλινδρόμησης για να διερευνηθεί ποια χαρακτηριστικά της επιχείρησης (ποσοστό ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ., μέγεθος Δ.Σ., μέγεθος εταιρίας, κερδοφορία, μόχλευση, ιδιοκτησιακή δομή, τύπος ελεγκτή, γνώμη ελεγκτή) μπορεί να σχετίζονται με το βαθμό συμμόρφωσης. Τα ευρήματα της στατιστικής ανάλυσης δείχνουν ότι το επίπεδο μόχλευσης είναι η σημαντικότερη μεταβλητή πρόβλεψης του βαθμού συμμόρφωσης ως προς την επιμέτρηση και το μέγεθος της επιχείρησης είναι ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας του βαθμού συμμόρφωσης ως προς τη γνωστοποίηση. Παραδόξως, οι παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης και ο τύπος ελεγκτικής εταιρίας αδυνατούν να εξηγήσουν το βαθμό συμμόρφωσης. Το ίδιο συμβαίνει και με την κερδοφορία, τη μετοχική σύνθεση και τον τύπο γνώμης του ελεγκτή. Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης είναι χρήσιμα σε επενδυτές, αναλυτές και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη για την αξιολόγηση της έκτασης κατά την οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκαλύπτουν πληροφορίες στην ετήσια έκθεση και για την εξήγηση της διακύμανσης του βαθμού συμμόρφωσης σε συνάρτηση με ορισμένα χαρακτηριστικά της εταιρίας. Η μελέτη ερευνά εμπειρικά το βαθμό συμμόρφωσης των ελληνικών εταιριών ως προς τις βάσεις επιμέτρησης και γνωστοποιήσεις που οφείλουν να αναφέρουν και τελικά την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων που αυτές παρουσιάζουν.
Λέξη κλειδί :Βάσεις επιμέτρησης
Γνωστοποιήσεις
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)
Ενσώματα πάγια
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α)
Ημερομηνία :30-11-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mixa_2012.pdf

Τύπος: application/pdf