ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Minimum wages and minimum income policies
Δημιουργός :Papadopoulos, Theodoros
Συντελεστής :Moutos, Thomas (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :32 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6901
Περίληψη :Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης του κατώτατου μισθού ανά τον κόσμο, βάσει ποιων κριτηρίων οι χώρες θέτουν κατώτατους μισθού, ποια είναι η εξέλιξη των κατώτατων μισθών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την τελευταία δεκαετία καθώς και πόσοι πολίτες καλύπτονται από τον κατώτατο μισθό. Τέλος παρουσιάζονται και οι πολιτικές του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και το βασικό εισόδημα.
The goal of this assignment was to present the historical evolution of the minimum wage around the world, under which criteria countries set the rate of the minimum wage, what is the evolution of the nominal minimum wage in European Union countries the last decade how many people are covered from in n each country. Also we discussed other minimum income policies basic income and the guaranteed minimum income.
Λέξη κλειδί :Κατώτατος μισθός
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
Ευρωζώνη
Minimum wage
Guaranteed minimum income
Eurozone
Διαθέσιμο από :2019-02-19 19:44:10
Ημερομηνία έκδοσης :02/19/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-19 19:44:10
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadopoulos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf