ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Xρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών περιόδου 2013-2017
Δημιουργός :Βαονάκης, Γεώργιος
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6897
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα για την τελευταία 5ετία, δηλαδή για τα έτη 2013-2017. Βασικά εργαλεία για την παρούσα έρευνα αποτέλεσαν η χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών καθώς και η χρήση του μοντέλου πρόβλεψης χρεοκοπίας Z Score του Edward Altman (1968).Έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας αποτέλεσε το γεγονός ότι ο κλάδος της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφής κλάδους της οικονομίας. Πολλές από τις εταιρείες οι οποίες εξετάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας είναι ηγέτιδες στο χώρο παγκοσμίως. Όμως παρόλαυτα ο κλάδος παρουσίαζε έντονη κινητικότητα τα τελευταία χρόνια με αρκετές αναδιοργανώσεις τραπεζικών χρεών καθώς και συγχωνεύσεις και εξαγορές που άγγιζαν τόσο τις μεγάλες όσο και τις μικρότερες εταιρείες του κλάδου. Το γεγονός της ύπαρξης τόσο συχνών αναδιοργανώσεων τραπεζικών χρεών σε έναν τόσο υποσχόμενο κλάδο αποτέλεσε το εφαλτήριο για την σε βάθος έρευνα των οικονομικών καταστάσεων των βασικών και μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου.
Financial Analysis of the Greek Aquaculture companies for the period 2013-2017
Λέξη κλειδί :Altman Z Score
Ιχθυοκαλλιέργειες
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Αριθμοδείκτες
Aquaculture
Altman Z Score
Financial analysis
Διαθέσιμο από :2019-02-07 23:06:18
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-07 23:06:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vaonakis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf