ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Are price shocks anticipated by investors? Evidence from the commodity derivatives markets
Δημιουργός :Βέργος, Κωνσταντίνος-Μάριος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σύμφωνα με την Ημι-ισχυρή μορφή της Θεωρίας Αποτελεσματικής Αγοράς (Θ.Α.Α), όλες οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες μαζί με όλες τις πραγματοποιηθείσες τιμές αντανακλώνται κάθε στιγμή στις εκάστοτε τιμές των μετοχών, Fama (1970). Οι συγκεκριμένες πληροφορίες εισέρχονται στην αγορά κατά τυχαίο τρόπο και ενσωματώνονται με ταχύτητα στις τιμές των μετοχών. Ως συνέπεια, οι επενδυτές αδυνατούν να εφαρμόσουν τη θεμελιώδη ανάλυση και κατ’ επέκταση να πραγματοποιήσουν σταθερά υπερ-κανονικές αποδόσεις (abnormal returns). Η παρούσα διπλωματική εξετάζει την περίπτωση οι επενδυτές των αγορών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης να προσμένουν ή να κατέχουν πληροφόρηση για την πραγματοποίηση μελλοντικών θετικών ή αρνητικών τιμολογιακών διαταραχών (price shocks) στην αγορά. Εφόσον τούτο ισχύει, οι επενδυτές τοποθετούνται αναλόγως στην αγορά (αγοράζουν ή πωλούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης) τις ημέρες πριν το ακραίο γεγονός λάβει χώρα. Απώτερος σκοπός είναι η καταγραφή κερδών μέσω υπερ-κανονικών αποδόσεων ή ακόμη η αποφυγή μείωσης της αξίας της επένδυσης τους από τις επικείμενες αντίθετες τιμολογιακές διαταραχές. Αποδόσεις ίδιου προσήμου με τα γεγονότα και αυξημένη κινητικότητα στον όγκο των συναλλαγών πριν από κάποια τιμολογιακή διαταραχή, υποδεικνύουν προσμονή των επενδυτών για κάποιο επερχόμενο συμβάν. Για την εξακρίβωση των άνω υποθέσεων, εξετάζονται οι ημερήσιες τιμές και οι ημερήσιες ποσότητες συναλλαγών για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης υλικών αγαθών: Heating Oil Continuous (New York Mercantile Exchange), Palladium Continuous (New York Mercantile Exchange), Corn Continuous (Chicago Board Of Trade), Wheat Continuous (Minnesota Grain Exchange), Cocoa Continuous (CSCE/New York Board Of Trade). Κατά την εξέταση των τιμών (αποδόσεων) των άνω συμβολαίων, δημιουργήθηκαν οι ημερήσιες υπερ-κανονικές αποδόσεις (abnormal returns - ARi) και οι αθροιστικές υπερ-κανονικές αποδόσεις (cumulative abnormal returns – CARi) για 40 ημέρες πριν τη διαταραχή. Η στατιστική σημαντικότητα των αποτελεσμάτων (CAR) ελέγχθηκε μέσω κοινών ελέγχων t-test. Όσον αφορά τον όγκο συναλλαγών, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των δέκα (10) και είκοσι (20) ημερών πριν από κάθε τιμολογιακή διαταραχή. Έπειτα, συγκρίθηκαν με ένα δείγμα αναφοράς 200 ημερών που τελειώνει 21 ημέρες πριν την τιμολογιακή διαταραχή (t-21). Η στατιστική σημαντικότητα των αποτελεσμάτων ελέγχθηκε επίσης μέσω ενός t-test. Τα αποτελέσματα από την εξέταση των συμβολαίων έδειξαν στατιστικά σημαντικό αυξημένο όγκο συναλλαγών (60-68% περίπου) για το συμβόλαιο του Καλαμποκιού πριν από αρνητικά (κυρίως) και θετικά γεγονότα. Τα αποτελέσματα τούτα ακολουθούνται από στατιστικά σημαντικές μέσες αθροιστικές υπερ-κανονικές αποδόσεις (ACAR). Το συμβόλαιο του Σιταριού ακολουθεί παρόμοιο πρότυπο αποτελεσμάτων, ωστόσο εμφανίζει λιγότερες στατιστικά σημαντικές ACAR (μία για τα θετικά, μία για τα αρνητικά ακραία γεγονότα) και μικρότερης σημαντικότητας αυξημένο όγκο συναλλαγών πριν τις διαταραχές (50-56% για το επίπεδο εμπιστοσύνης 90%). Τα συμβόλαια του Παλλαδίου και του Πετρελαίου Θέρμανσης εμφανίζουν εξαγώγιμα αποτελέσματα κυρίως από την ανάλυση των αποδόσεων, ενώ το συμβόλαιο του Κακάο στερείται αρκετά σημαντικών αποτελεσμάτων προσμονής των μελλοντικών διαταραχών (μία στατιστικά σημαντική ACAR για την πρώτη ημέρα πριν τα θετικά γεγονότα).
Ημερομηνία :14-11-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vergos_2011.pdf

Τύπος: application/pdf