ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μαθηματική μοντελοποίηση έργων με τη χρήση της μεθοδολογίας των μη-γραμμικών δυναμικών συστημάτων και εφαρμογές
Δημιουργός :Μουζακίτης, Γιάννης
Συντελεστής :Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :146σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η Διαχείριση Έργων ως επιστημονικό αντικείμενο αναπτύχθηκε ως ένα πεδίο εφαρμογών της Επιχειρησιακής Έρευνας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας που παράγεται αφορά την εφαρμογή μεθοδολογιών από τη Θεωρία Βελτιστοποίησης κυρίως για την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου του έργου. Όμως η αύξηση της σημασία των έργων, και της διοίκησής τους, στο σύγχρονό οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, οδήγησε στη ανάπτυξη αρνητικών κριτικών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μεθοδολογιών αυτών κατά την εφαρμογή τους στην πράξη. Το αποτέλεσμα της κριτικής αυτής οδηγεί στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού του αντικειμένου και στην αναζήτηση νέων προσεγγίσεων και θεωριών. Στην παρούσα εργασία αφού πρώτα κάνουμε μια επισκόπηση του αντικειμένου της Διαχείρισης Έργων (Κεφάλαιο 1), των μαθηματικών μεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί (Κεφάλαιο 2), και των νέων κατευθύνσεων που διαμορφώνονται (Κεφάλαιο 3), μελετάμε τη διαδικασία εξέλιξης των έργων ως μια δυναμική διαδικασία και τη μοντελοποιούμε χρησιμοποιώντας τη Θεωρία της Μη-Γραμμικής Δυναμικής (Κεφάλαιο 4). Στο κεφάλαιο αυτό παρέχεται και μια λεπτομερή εισαγωγή της θεωρίας αυτής, και συγκεκριμένα της ποιοτικής μελέτης των διακριτών μη-γραμμικών δυναμικών συστημάτων και της μαθηματική θεωρία του χάους, η οποία αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο αντικείμενο μελέτης των μαθηματικών και της φυσικής και χρησιμοποιείται για τη μελέτη πολύπλοκων φυσικών και οικονομικών φαινομένων και θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα.
Project Management as an academic field emerged as an application field of Operations Research, and a lot of its research has been devoted to the application of Optimization Theory, mainly for the minimization of project cost and project duration. However, the recent developments of economic and social reality has increased the interest in projects and the management of projects and raise some critiques regarding the efficiency of the project management practice and the application of its methodologies. The result of these critiques leads to the necessity of the redefinition of project management research and practice and to the need for new perspectives, methodologies and theories. Firstly, in this work, we provide an overview to the field of Project Management (Chapter 1), the developed mathematical methodologies (Chapter 2), the critiques and the recent new directions (Chapter 3), after that we study the project evolution process as a dynamic process and modeled itusing methodologies from the Theory of Non-Linear Dynamics (Chapter 4). Also, at this chapter, we provide an introduction of this theory, in particular the qualitative theory of discrete non-linear dynamical systems and the mathematical chaos theory. The field of Non-Linear Dynamics is a emerging field of mathematics and physics and has been used for the study of many complex physical and economic phenomena and considered as one of the greatest scientific discoveries of the twenty century.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση έργου
Διοίκηση έργου
Μαθηματική μοντελοποίηση
Θεωρία της Μη-Γραμμικής Δυναμικής
Ημερομηνία :30-11-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mouzakitis_2010.pdf

Τύπος: application/pdf