ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The RI.VA Margining System in ADEX
Δημιουργός :Παπακώστα, Ευσταθία
Συντελεστής :Κόρδας, Γρηγόρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τα παράγωγα προϊόντα εμφανίστηκαν στην Ελληνική Αγορά το 1999, εποχή μεγάλης άνθισης του Χρηματιστηρίου Αξιών. Στην αρχή με δειλά βήματα και λίγα προϊόντα, αργότερα πιο δυναμικά, δελέασαν τους επενδυτές και τελικά κέρδισαν την εμπιστοσύνη και την προτίμησή τους.Αν κάποιος θα ήθελε να δώσει έναν γενικό ορισμό του τι είναι ένα παράγωγο προϊόν, θα έπρεπε πρωτίστως να τονίσει ότι είναι ένα προϊόν του οποίου η αξία εξαρτάται από την αξία ενός άλλου προϊόντος. Ειδικότερα για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα (financial derivatives) διευκρινίζεται ότι η αξία τους εξαρτάται από την αξία ενός απλού (ή πρωτογενούς) χρηματοοικονομικού προϊόντος.Πολλές μελέτες έχουν ασχοληθεί με διεθνή χρηματιστήρια παραγώγων λόγω παλαιότητας λειτουργίας τους, ενώ υπάρχει σχετικά μικρή αναφορά αρθρογραφίας σχετικά με το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.), λόγω του νεαρού της ηλικίας του.Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. είναι ο αντισυμβαλλόμενος σε όλες τις συναλλαγές σε παράγωγα. Κάθε φορά που πραγματοποιείται μία συναλλαγή προκύπτει ένας αντισυμβαλλόμενος κίνδυνος και για το λόγο αυτό η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. απαιτεί ένα περιθώριο ασφάλισης από τους επενδυτές για την εξασφάλισή της. Ο υπολογισμός αυτού του περιθωρίου είναι πολύ σημαντικός και για αυτόν το σκοπό το Χ.Π.Α. χρησιμοποιεί ένα σύστημα που ονομάζεται RI.VA. (Risk Valuation) .Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση αυτού του συστήματος. Tο περιθώριο ασφάλισης RI.VA. πρόκειται για έναν υπολογισμό που βασίζεται στις ανοικτές θέσεις των πελατών, την ιστορική διακύμανση των τιμών και τις καθημερινές τιμές των προϊόντων. Υπολογίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό της συνολικής ανοικτής θέσης ανά λογαριασμό εκκαθάρισης, ανάλογα με το προϊόν και τη διακύμανση (volatility) της αγοράς.Η παρούσα εργασία είναι δομημένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται κάποιες γενικές πληροφορίες για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.) και την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.). Επίσης, παρουσιάζονται τα προϊόντα του Χ.Π.Α., με τα οποία θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εργασίας και το θεωρητικό υπόβαθρο του περιθωρίου ασφάλισης RI.VA..Στο δεύτερο εμπειρικό τμήμα της εργασίας, γίνεται παρουσίαση του RI.VA. και συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του περιθωρίου ασφάλισης για όλα τα προϊόντα του Χ.Π.Α., καθώς και για χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από έναν ή περισσότερους υποκείμενους τίτλους.
Λέξη κλειδί :Χρηματοπιστωτικά παράγωγα
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α)
Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί των Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.)
Περιθώριο ασφάλισης RI.VA
RI.VA. Margin Requirement
Ημερομηνία :31-01-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papakosta_2010.pdf

Τύπος: application/pdf