ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας
Δημιουργός :Ραγκαβή, Αθανασία
Συντελεστής :Μπουραντώνης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6794
Περίληψη :Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Eξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας είναι ο κύριος συντονιστής και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Το αξίωμα του Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας θεσμοθετήθηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ. Ως πρώτος Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ αναδείχθηκε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Javier Solana, ο οποίος πολύ γρήγορα απέκτησε μεγάλο κύρος στη διεθνή σκηνή. Μπορεί τα κράτη-μέλη και οι συνθήκες να μην ήταν αρκετά ώριμες για την θεσμοθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, όπως είχε προβλέψει η Συνταγματική Συνθήκη για την Ε.Ε., δεν μπορεί όμως να παραβλεφθεί η ενδυνάμωση του θεσμού του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα ΚΕΠΠΑ που συντελέστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος συμβάλλει στην εξέλιξη της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, συντονίζει την εξωτερική δράση της Ένωσης και ενισχύει τη διεθνή της προβολή απέναντι στα τρίτα κράτη και στους διεθνείς οργανισμούς. Λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων που ασκεί ο Ύπατος Εκπρόσωπος, η προσωπικότητα του ατόμου που θα αναλάβει το αξίωμα, είναι καθοριστικής σημασίας. Πηγές της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η ελληνική και η διεθνής βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Μελετήθηκε επίσης η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι Συνθήκες.
The High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy is the main coordinator and representative of the European Union at foreign policy domain. The institute of High Representative for the Common Foreign and Security Policy was established by the Treaty of Amsterdam. The first High Representative for the CFSP was the former NATO General Secretary, Javier Solana, who quickly gained the respect of international arena. Although the institution of the Union's Foreign Minister envisaged in the Constitutional Treaty finally rejected from the member-states, the Treaty of Lisbon reinforced the institute of the High Representative of the Union for CFSP. High Representative is contributing to the development of the Common Foreign and Security Policy, coordinate the Union's external action and reinforce the International visibility of European Union towards third States and International organizations. Due to the nature of the High Representative’s powers, the personality of the person to take office is crucial.The material of this thesis was the Greek and international bibliography and articles. European legislation and Treaties have also been studied.
Λέξη κλειδί :Ύπατος Εκπρόσωπος
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας
Συνθήκη Λισαβόνας
High Representative
Common Foreign and Security Policy
Lisbon Treaty
Διαθέσιμο από :2019-02-03 22:00:46
Ημερομηνία έκδοσης :12/20/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-03 22:00:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ragkavi_2018.pdf

Τύπος: application/pdf