ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και σεβασμός των ευρωπαϊκών αξιών
Δημιουργός :Παπαγγελή, Ιωάννα
Συντελεστής :Πλιάκος, Αστέριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καρύδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :131 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6789
Περίληψη :Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η εξέταση του κατά πόσο η οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, συμβαδίζει με τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ένωσης, οι οποίες αναγνωρίστηκαν με ισχύ πρωτογενούς δικαίου με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις εν λόγω αξίες της Ένωσης καθώς και στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης που οδήγησε στην αναγνώρισή τους, ενώ στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι κυριότερες αλλαγές που συντελέσθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο της ΟΝΕ καθώς και τα κύρια στοιχεία των μηχανισμών σταθερότητας που δημιουργήθηκαν.Ακολούθως, στο κύριο μέρος της εργασίας θα εξεταστεί κατά πόσο η οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης σέβεται τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές στις οποίες εδράζεται η Ένωση και εν προκειμένω θα καταδειχθεί ότι, σε πολλές πτυχές της, θέτει εύλογα ζητήματα ασυμβατότητάς της με τις απαιτήσεις των αξιών αυτών, όπως ιδίως με την αρχή του κράτους δικαίου, τη δημοκρατική αρχή, την αρχή του σεβασμού της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών καθώς και με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου.
The objective of this thesis is to examine whether the EU’s Economic Governance, as it was formed after the global financial crisis of 2008, is consistent with the fundamental principles and values of the Union, which they were recognized with effect of primary law by the Treaty of Lisbon. The first chapter focuses on the values of the Union as well as to the evolution of European Integration that led to their recognition, while the second chapter presents the main changes that have taken place in the institutional framework of EMU and the main elements of stability mechanisms that were created. In the main part of the thesis it is examined whether the EU’s Economic Governance respects the fundamental values and principles on which the Union is founded, and in this case it will be argued that, in many aspects, it raises reasonable issues of inconsistency with the requirements of these values, notably with the rule of law, the principle of democracy, the principle of respect for the national identity of Member States as well as the respect for fundamental human rights and freedoms.
Λέξη κλειδί :Οικονομική κρίση
Αξίες της Ένωσης
Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση
Μνημόνια
Economic crisis
Values of the Union
European economic governance
Memorandums
Διαθέσιμο από :2019-01-29 19:26:03
Ημερομηνία έκδοσης :12/28/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-01-29 19:26:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papangeli_2018.pdf

Τύπος: application/pdf